Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08  tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công  bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh được công bố tại Quyết định 2485/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh (thủ tục hành ký kết các thỏa thuận quốc tế, thủ tục công tác đoàn ra, thủ tục công tác đoàn vào, thủ tục Hội nghị, hội thảo quốc tế).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (B/c);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, N(65b)

CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 649/QĐ-UBND  ngày 24 tháng 3  năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ

Tên văn bản QPPL quy định bãi bỏ TTHC
(Lý do đề nghị bãi bỏ)

Ghi chú

1

T-SLA-070161-TT

Ký kết các thỏa thuận quốc tế

Theo Điều 1 và Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

 

2

T-SLA-070200-TT

Công tác đoàn vào

Theo Điều 1 và Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

 

3

T-SLA-070216-TT

Công tác đoàn ra

Theo Điều 1 và Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

 

2

T-SLA-070433-TT

Hội nghị, hội thảo quốc tế

Theo Điều 1 và Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Ngoại vụ do tỉnh Sơn La ban hành

  • Số hiệu: 649/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 24/03/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
  • Người ký: Cầm Ngọc Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/03/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản