Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KIẾN TRÚC ICT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH QUẢNG NGÃI, PHIÊN BẢN 1.0

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 25/TTr-STTTT ngày 06/02/2024; Công văn số 1048/STTTT-BCVT&CNTT ngày 27/5/2024; ý kiến của Cục Chuyển đổi số quốc gia tại Công văn số 2055/CĐSQG-DVS ngày 22/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 1.0 (sau đây, viết tắt là Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi), với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích

Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi là kiến trúc công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Ngãi. Xây dựng Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi nhằm mục đích:

- Thiết lập khung pháp lý kỹ thuật tổng thể để cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan áp dụng trong thiết kế, xây dựng các thành phần chức năng đối với hạ tầng thông tin và truyền thông, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ đô thị thông minh.

- Xác lập các nguyên tắc cho việc đề xuất, lựa chọn các giải pháp ICT đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển, cung cấp dịch vụ về đô thị thông minh tại tỉnh; đảm bảo tính kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin đã và sẽ được xây dựng, tránh trùng lặp lãng phí; đảm bảo tính liên kết, kết nối giữa các hệ thống thông tin về phát triển đô thị thông tin trong tỉnh, trong khu vực và trên phạm vi quốc gia.

2. Phạm vi áp dụng

- Áp dụng trong triển khai hạ tầng thông tin và truyền thông, các hệ thống thông tin, làm nền tảng để thông minh hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc tỉnh.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ nội dung, yêu cầu và nguyên tắc của Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi khi triển khai các nhiệm vụ đầu tư phát triển, cung cấp dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Nguyên tắc kiến trúc

a) Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi tuân thủ một số nguyên tắc như sau:

- Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi (phiên bản 2.0) và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Quảng Ngãi;

- Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi;

- Các ứng dụng, hệ thống thông minh được xây dựng hướng đến dùng chung, có tính sử dụng cao, đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu;

- Phù hợp với quy trình nghiệp vụ, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ;

- Chú trọng việc xem xét, áp dụng hiệu quả các công nghệ mới để triển khai các thành phần kiến trúc;

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của quốc gia.

b) Ngoài ra, Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi tuân thủ nguyên tắc chung đã được nêu trong Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh:

- Phân tầng: Kiến trúc phải được thiết kế phân tầng, nghĩa là cần nhóm các chức năng liên quan đến nhau trong từng tầng. Các chức năng ở một tầng khi làm nhiệm vụ của mình có thể sử dụng các chức năng mà tầng dưới nó cung cấp.

- Hướng dịch vụ: Kiến trúc phải dựa trên mô hình hướng dịch vụ, nghĩa là được phát triển và tích hợp các thành phần chức năng xoay quanh các quy trình nghiệp vụ.

- Liên thông: Giao diện của mỗi thành phần trong kiến trúc phải được mô tả tường minh để sẵn sàng tương tác với các thành phần khác trong kiến trúc vào thời điểm hiện tại cũng như tương lai.

- Dựa trên tiêu chuẩn mở: Đơn giản trong việc tích hợp với nền tảng khác, đồng thời phát triển ứng dụng có khả năng tái sử dụng, hoạt động độc lập với nền tảng khác.

- Khả năng mở rộng: Kiến trúc có thể mở rộng hoặc thu hẹp tùy theo quy mô đô thị, nhu cầu đối với dịch vụ và sự thay đổi của các nghiệp vụ trong mỗi đô thị.

- Linh hoạt: Dễ dàng thích ứng với các công nghệ mới để có thể cung cấp nhanh chóng, linh hoạt các dịch vụ của đô thị thông minh.

- Tính ổn định: Khả năng tiếp tục vận hành khi đối mặt với sự cố.

- Đo lường được: Kiến trúc phải được thiết kế thành phần hiển thị thông tin cho phép các bên liên quan quan sát và theo dõi được hoạt động của các thành phần cũng như toàn bộ kiến trúc.

- Chia sẻ: Các thành phần dữ liệu trong kiến trúc được mô tả tường minh để sẵn sàng cho việc chia sẻ và khai thác chung.

- An toàn: Kiến trúc có phương án đảm bảo an toàn thông tin cho từng thành phần, tầng, cũng như toàn bộ kiến trúc.

- Trung lập: Có tính trung lập đối với nhà cung cấp các sản phẩm, công nghệ IT, nó không thiên vị cũng không hạn chế bất kỳ một công nghệ, sản phẩm nào.

- Dễ sử dụng và bảo trì: Cung cấp công cụ cài đặt, thao tác, quản lý và bảo trì nền tảng.

4. Nội dung Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0

a) Sơ đồ Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 1.0: Tại Phụ lục kèm theo.

b) Khung quy trình nghiệp vụ cho đô thị thông minh

- Quy trình quản trị đô thị thông minh (có 5 quy trình trong danh mục này):

(1) Khả năng lãnh đạo;

(2) Sự tham gia của các bên liên quan;

(3) Quản lý tích hợp;

(4) Quản lý tính bền vững và khả năng phục hồi.

(5) Quản lý giao diện bên ngoài.

- Quy trình cốt lõi đô thị thông minh (có 10 quy trình trong danh mục này):

(1) Y tế, Chăm sóc sức khỏe và xã hội;

(2) Giáo dục và nghiên cứu;

(3) Cơ sở hạ tầng và xây dựng thông minh;

(4) Vận tải tích hợp;

(5) Quản lý tài nguyên;

(6) Quản lý môi trường;

(7) An toàn và An ninh;

(8) Phát triển kinh tế;

(9) Văn hóa và Giải trí;

(20) Du lịch.

- Quy trình hỗ trợ đô thị thông minh (có 06 quy trình trong danh mục này):

(1) Quy trình kinh doanh đô thị thông minh;

(2) Dịch vụ và Hệ thống các quy định và pháp lý;

(3) Quản lý việc tích hợp danh mục đầu tư;

(4) Đổi mới sáng tạo mở;

(5) Quản lý tri thức;

(6) Kỹ thuật tích hợp các hệ thống đô thị.

c) Khung Quản lý tri thức cho đô thị thông minh

- Mô hình đô thị thông minh liên quan;

- Nền tảng quản lý tri thức cho đô thị thông minh.

d) Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh

- Kiến trúc được phân làm 05 lớp chính: Lớp Ứng dụng đô thị thông minh; Lớp hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu; Lớp điện toán và lưu trữ; Lớp Mạng kết nối; Lớp thu thập dữ liệu.

- Ngoài ra còn có các khối chức năng đảm bảo vận hành gồm: Hệ thống bảo mật; Hệ thống xây dựng; Hệ thống vận hành và bảo trì; Hệ thống định danh; Hệ thống định vị.

- Các thành phần của kiến trúc tuân thủ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0).

5. Tổ chức triển khai Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi

a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Công bố Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở và các phương thức khác phù hợp để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

- Là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi. Phối hợp với Sở Xây dựng đảm bảo việc triển khai Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 31/12/2022.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai áp dụng Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi; hướng dẫn triển khai các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số theo Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

- Thẩm định, tham gia góp ý về sự phù hợp của các chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, đảm bảo tính tuân thủ, phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi và Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi tình hình triển khai, áp dụng Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi; tham mưu nội dung cập nhật, nâng cấp, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

b) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh đảm bảo tuân thủ, phù hợp Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong tổ chức áp dụng Kiến trúc; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cung cấp dịch vụ về đô thị thông minh phù hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

- Thực hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng đầu tư cho phát triển, cung cấp dịch vụ đô thị thông Minh theo nội dung, mô hình Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

d) Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi, duy trì vận hành các hệ thống thông tin được phát triển theo Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

đ) Các sở, ban, ngành

- Định hướng quy hoạch và phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo xu hướng, mô hình Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi và các Kiến trúc do cơ quan chuyên ngành trung ương ban hành; đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của tỉnh, của quốc gia.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh thuộc ngành, lĩnh vực, phù hợp với Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện để đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả đầu tư.

- Chủ động rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung có liên quan tại Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi vào kế hoạch, dự toán hàng năm, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện, đồng thời phối hợp sử dụng các nguồn lực từ các Bộ, ngành kết hợp nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ phát triển, cung cấp dịch vụ đô thị thông minh tại ngành, lĩnh vực.

- Chủ động phát hiện các vướng mắc trong liên kết, kết nối về phát triển đô thị thông minh trong vùng, khu vực; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phát triển đô thị thông minh, về tình hình áp dụng, tuân thủ Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi, làm cơ sở cập nhật, nâng cấp phát triển Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

e) UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ đô thị thông minh tại địa phương theo xu hướng, mô hình Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi và đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của tỉnh, của quốc gia và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan triển khai các chương trình, dự án về đô thị thông minh trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo việc triển khai, áp dụng Kiến trúc về Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo việc cập nhật Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

f) Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn

Tích cực tuyên truyền, vận động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

g) Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị thông minh tại Quảng Ngãi

Xây dựng chiến lược hoạt động phù hợp với định hướng phát triển đô thị thông minh của tỉnh, phù hợp với Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

(Đính kèm nội dung chi tiết Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tuấn

 

PHỤ LỤC

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC ICT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH QUẢNG NGÃI PHIÊN BẢN 1.0
(Kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0

  • Số hiệu: 645/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
  • Người ký: Trần Hoàng Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản