Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, b sung, một số điu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát th tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ca Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công b các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình s 114/TTr-SLĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm 02 phụ lục). Cụ thể:

- Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung gồm 06 (sáu) thủ tục được Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tại Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH (Phụ lục 1).

- Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động tiền lương bị bãi bỏ gồm 01 (một) thủ tục hành chính (Phụ lục 2).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);

- CT, các PCT UBND tnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Trung tâm PVHCC t
nh;
- Lưu: VT; KSTTHC (Th
úy-024).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG ĐƯỢC SỬA ĐI, B SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 644/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ch tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

STT

Mã TTHC

(Trên Cổng DVC quốc gia)

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

(quy định việc sửa đổi, bổ sung)

1

2.001955.000.00.00.H04

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

- Thành phần hồ sơ;

- Kết quả thực hiện;

- Căn cứ pháp lý.

Bộ luật Lao động năm 2019

2

1.000479.000.00.00.H04

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Thành phần hồ sơ;

- Đi tượng thực hiện;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Căn cứ pháp lý.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

3

1.000464.000.00.00.H04

Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Căn cứ pháp lý.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

4

1.000448.000.00.00.H04

Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao đng

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Thời hạn giải quyết;

- Yêu cầu, điều kiện;

- Căn cứ pháp lý.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

5

1.000436.000.00.00.H04

Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai;

- Căn cứ pháp lý.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

6

1.000414.000.00.00.H04

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

- Trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Yêu cầu điều kiện;

- Căn cứ pháp lý.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Tổng số: 06 thủ tục hành chính./.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 644/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tnh)

Số TT

Mã TTHC

(trên Cổng DVC quốc gia)

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

(quy định việc thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính)

1

2.002103.000.00.00.H04

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Bộ luật Lao động năm 2019

Tổng số: 01 thủ tục hành chính./.