Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/QĐ-UBND

Hậu Giang, 01 ngày 4 tháng năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 39/TTr-STC ngày 25 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Danh mục chi tiết)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công văn số 1389/UBND-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất Danh mục các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cho vay và đầu tư trực tiếp hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NCTH. TĐ
E\2021\QĐ\STC_danh muc linh vuc dau tu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Cảnh Tuyên

 

DANH MỤC

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày     tháng      năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY

I

NÔNG NGHIỆP

1

Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản

2

Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

3

Dự án giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

II

CÔNG NGHIỆP

1

Dự án chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản

2

Dự án xử lý nước thải công nghiệp tập trung

3

Dự án hạ tầng, tạo quỹ đất trong khu, cụm công nghiệp

4

Dự án sản xuất nguyên vật liệu xây dựng (công nghệ cao)

III

NĂNG LƯỢNG

1

Dự án điện lực, chiếu sáng đô thị

2

Dự án phát triển năng lượng tái tạo

IV

NHÀ Ở; THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

1

Dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư, chỉnh trang đô thị

2

Dự án phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở   công nhân, ký túc xá sinh viên,…)

3

Dự án siêu thị, chợ, trung tâm thương mại

V

MÔI TRƯỜNG, CẤP NƯỚC

1

Dự án hồ chứa nước, cấp nước, thoát nước

2

Dự án thu gom, xử lý nước thải, rác thải

VI

GIÁO DỤC

1

Dự án trường học (kể cả mở rộng)

2

Dự án cơ sở đào tạo nghề

VII

GIAO THÔNG

1

Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông (cầu, đường, bến xe, bến tàu...)

2

Dự án trường (cơ sở) đào tạo, sát hạch giao thông thủy bộ; dự án đăng kiểm phương tiện giao thông