Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 631/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 403/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Mộc Châu, Vân Hồ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm soát nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức chính trị, xã hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh;
- Báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, TH, KT(Biên-Quý-3b). 25b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Minh

 

KẾ HOẠCH

THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn và Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn đạt hiệu quả. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Thực hiện thắng lợi các mục tiêu về môi trường đã đặt ra theo Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh: Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 90,9%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý đạt 56%.

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại, vận chuyển theo đúng quy định và được xử lý triệt để bằng các công trình xử lý môi trường đã được đầu tư. Chấm dứt tình trạng đổ, xả chất thải tùy tiện không đúng nơi quy định, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân trong công tác thu gom, phân loại, tái chế, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch được xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường, các giải pháp thực hiện phải khách quan, khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn, huy động khả thi các nguồn lực, nhân lực, kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Xác định các giải pháp chủ yếu để các sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Chú trọng công tác phân loại chất thải tại nguồn, ưu tiên việc đầu tư các cơ sở xử lý có công đoạn phân loại tập trung trước khi xử lý; nghiên cứu, áp dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, tận dụng các thành phần có ích trong chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sản xuất, hạn chế tối đa việc phát sinh chất thải thứ cấp cần xử lý.

- Nhận thức đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm.

- Kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời rà soát, khắc phục những tồn tại, yếu kém, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương và toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường

a) Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được phổ biến và chủ động nắm bắt thông tin đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường. Thực hiện nêu gương trong lối sống, làm việc, sinh hoạt, có sức ảnh hưởng lan tỏa tới cộng đồng dân cư khu vực, góp phần giữ gìn mỹ quan, môi trường nói chung và thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật với các chương trình, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ trì thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho quần chúng nhân dân qua các cuộc họp cộng đồng, họp bản làng, tổ dân phố. Vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen thải bỏ các sản phẩm sinh hoạt, góp phần giữ gìn mỹ quan, không gian sống tại các vùng đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 1-2 lần các quý II, III, IV năm 2021, kết hợp với kế hoạch, chương trình làm việc, công tác của địa phương.

c) Định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài quảng bá các hoạt động về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo chủ đề phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

d) Đưa nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường vào các chương trình dạy và học tại các cơ sở đào tạo, giáo dục dưới các hình thức khác nhau, chú trọng nội dung quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt, thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Quý II và IV năm 2021.

2. Thực hiện các quy định pháp luật về môi trường

a) Triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ xử lý chất thải lạc hậu vào tỉnh không đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021, kết hợp với các chương trình, kế hoạch làm việc công tác thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b) Thông báo, niêm yết công khai tại các tiểu khu, bản, điểm dân cư, tổ dân phố về quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường nói chung, trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng nhất là những hành vi thường xuyên diễn ra, các chế tài đủ mạnh để trừng trị và răn đe những cá nhân, tổ chức vi phạm, đồng thời góp phần tạo lối sống, sinh hoạt văn minh, nề nếp, kỷ cương trong cộng đồng, xã hội.

- Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.

c) Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi toàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý ô nhiễm, cải tạo, nâng cấp các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh; xử lý triệt để các bãi chôn lấp chất thải tự phát không theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng đối với khu vực đô thị, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với vùng nông thôn.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 1-2 lần các quý II, quý IV năm 2021.

3. Tổ chức các chương trình hành động cộng đồng

a) Hướng dẫn việc thu gom, lưu giữ chất thải trong các hoạt động nông nghiệp; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện thu gom, xử lý, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật; phân bón thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, hóa chất bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với thực hiện các nội dung tiêu chí môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện đồng thời tại địa phương có kế hoạch xây dựng nông thôn mới, thực hiện 2-3 lần/năm tại các địa phương còn lại.

b) Tổ chức các hội nghị tuyên truyền đến các cán bộ huyện, xã, ban quản lý chợ, các hộ kinh doanh, người tiêu dùng... trên địa bàn tỉnh về tăng cường các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa. Phát miễn phí túi, bao bì thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng và nhân dân tham dự Hội nghị và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các UBND các huyện, thành phố thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2021.

4. Thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Ban quản lý bản, điểm dân cư chịu trách nhiệm chính trong việc giữ gìn vệ sinh trên các đường hẻm, ngõ xóm, thu gom chất thải sinh hoạt từ các hộ gia đình chuyển đến điểm tập kết chung của khu vực tạo điều kiện tiếp cận chủ động thu gom, vận chuyển về nơi xử lý rác của các đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường; Đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, biến những quy định, nội quy, hương ước thành những hành động thiết thực, thúc đẩy nếp sống văn hóa lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

- Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Bảo đảm vận chuyển chất thải về nơi xử lý an toàn, hiệu quả

Tiếp tục thực hiện ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển với các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ môi trường tại các khu vực đô thị, khu đông dân cư, mở rộng mạng lưới thu gom, vận chuyển chất thải về địa bàn khu vực nông thôn, miền núi. Tăng cường số lượng, chất lượng phương tiện, thiết bị thu gom vận chuyển đồng bộ, hiện đại, không để xảy ra tình trạng rơi vãi chất thải trên tuyến đường giao thông hoặc đổ thải, tập kết không đúng nơi quy định.

Triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu, thay thế các biện pháp thu gom, vận chuyển rác truyền thống, có phương tiện hỗ trợ sức người đẩy các thùng đựng rác đi thu gom và kéo về điểm tập kết. Đảm bảo 100% công nhân vệ sinh môi trường được trang bị bảo hộ, được chăm sóc sức khỏe định kỳ và được hưởng các chính sách, phúc lợi theo quy định của nhà nước hiện hành.

- Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Nâng cao hiệu suất, chất lượng xử lý chất thải rắn sinh hoạt

a) Giải pháp công nghệ:

Xây dựng và ban hành danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của các địa phương, chú trọng đến các công nghệ xử lý chất thải đi kèm với các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp.

Khi xem xét chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian tới phải đảm bảo áp dụng các công nghệ tốt, hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 30%, tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, đánh giá công nghệ xử lý chất thải hiện có trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở xử lý phải có lộ trình đổi mới công nghệ xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, thực hiện trước năm 2023.

- Chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

b) Giải pháp phi công nghệ:

Tăng diện tích cây xanh cách ly đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật giữa các khu dân cư, khu công nghiệp, khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ và khu vực nông nghiệp. Bố trí vệt cây xanh hợp lý trên các tuyến trục giao thông chính, đặc biệt trong khu vực trụ sở cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học... Mỗi hộ gia đình trồng cây xanh xung quanh nhà để cung cấp oxy, hấp thụ các khí thải có hại trong không khí và khử các mùi hôi từ chất thải sinh hoạt, làm trong lành môi trường sống. Khuyến khích mỗi nhà có ít nhất 2-3 tháp trồng rau với phần lối ở giữa chứa rác hữu cơ, sử dụng con trùn quế làm nhiệm vụ biến đổi chất thải và di chuyển qua các hốc ra bên ngoài đất để cày xới đất và bổ sung phân trùn quế cho tháp.

- Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

c) Đề xuất các giải pháp thu hút tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư trong, ngoài nước đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn với công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện của tỉnh, nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác công tư, mô hình kinh doanh, nhằm giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn sinh hoạt.

- Chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

7. Quy hoạch và rà soát quy hoạch các bãi chôn lấp và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tiến hành rà soát các quy hoạch quản lý chất thải hiện nay, có lộ trình để chấm dứt việc đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô cấp xã, khuyến khích việc đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã, liên huyện phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh. Hoàn thiện, lồng ghép các quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt vào quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh; phân vùng bảo vệ môi trường và vùng đệm cảnh quan theo từng cấp độ ưu tiên. Tăng cường quản lý chặt chẽ nội dung hạ tầng kỹ thuật về điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch theo thẩm quyền.

- Chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

8. Quan trắc môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

Thực hiện quan trắc về môi trường và tổ chức theo dõi biến động môi trường trên tất cả các bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt tập trung trên toàn tỉnh, bao gồm việc quan trắc môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất và hệ sinh thái, môi trường lao động, sức khoẻ cộng đồng khu vực phụ cận. Kịp thời có biện pháp khắc phục, cải tạo hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp không đảm bảo quy định của pháp luật về môi trường.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty CP môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

9. Bổ sung kinh phí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường

a) Ưu tiên cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án xử lý chất thải theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn; cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường hỗ trợ cho các hoạt động phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong kế hoạch ngân sách hàng năm. Tập trung bố trí kinh phí hỗ trợ cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để xử lý dứt điểm các bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí ưu tiên hoặc định mức áp dụng mua sắm công đối với các sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021.

b) Rà soát và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh quy định mức thu giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La để phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng mục tiêu dài hạn, giảm nguồn chi từ ngân sách nhà nước. Nghiên cứu áp dụng hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh và thúc đẩy việc phân loại chất thải tại nguồn.

- Chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

10. Đánh giá, điều chỉnh kế hoạch

Định kỳ 6 tháng, cuối năm, Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, kịp thời đề xuất, bổ sung những giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường.

- Chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng.

III. NGUỒN LỰC, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nhân lực

- Lực lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên; đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên ở các bậc học được lựa chọn trên địa bàn tỉnh.

- Chuyên gia ở các viện, trường đại học, cơ quan quản lý và các hội nghề nghiệp có kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến môi trường.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tài lực, giám sát và thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt. Các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện môi trường, các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt kết hợp với thu hồi năng lượng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ quản lý và tập quán của từng vùng, miền của tỉnh để phổ biến áp dụng.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nguồn thu từ xử phạt vi phạm quy định về môi trường, nguồn thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và các nguồn thu hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng và cuối năm tiến hành tổng kết đánh giá các nội dung thuộc kế hoạch theo từng giai đoạn, đề nghị UBND tỉnh xếp hạng kết quả hoạt động bảo vệ môi trường của các địa phương trên tiêu chí giảm thiểu, phân loại, thu gom chất thải, tôn vinh, khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo các đối tượng thuộc phạm vi kế hoạch.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng tổng hợp trước ngày 15/6/2021 và 15/12/2021 để báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia, phản biện, giám sát hoạt động quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

UBND tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan Đảng, HĐND, UBND các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc tích cực thực hiện thành công Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh./.