Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 629/CAAV

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM SỐ 629/CAAV NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 1994 VỀ VIỆC ĐIỀU PHỐI GIỜ HẠ CẤT CÁNH (SLOT) TẠI CÁC SÂN BAY QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63-LCT/HĐNN8 ngày 04/01/1992 của Chủ tịch Hộiđồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 242/HĐBT ngày 30/06/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
Căn cứ Nghị định số 36/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
Căn cứ Công văn đề nghị số 433/HKVN của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam ngày 23/03/1994,

QUYẾT ĐỊNH

1. Slot được hiểu trong Quyết định này là kế hoạch thời gian đến hoặc đi từ một sân bay giành cho một máy bay vào một ngày giờ nhất định. Việc phân bổ các Slot thuộc thẩm quyền của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam căn cứ vào yêu cầu và chính sách phát triển của ngành không tải, khả năng tiếp thu của hạ tầng cơ sở và dịch vụ của các sân bay liên quan.

2. Nhằm tạo điều kiện phối hợp giữa các nhà chuyên chở có các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam, sử dụng tốt nhất Slot tại các sân bay quốc tế của Việt Nam, tạo điều kiện cho các hãng hàng không Việt Nam sử dụng Slot như một công cụ thương mại đàm phán với các bên đối tác trên cơ sở có đi có lại, đảm bảo Slot cho các kế hoạch khai thác thường lệ theo mùa của các hãng Hàng không Việt Nam đạt hiệu quả, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam giao cho hãng Hàng không quốc gia (Vietnam Airlines) là điều phối viên về Slot (Slot Co-ođinator).

3. Điều phối viên có nhiệm vụ thường xuyên tham dự các hội nghị phối hợp lịch bay của IATA và áp dụng những hướng dẫn, cách thức của IATA trong quá trình xem xét đề nghị phân phối Slot, tiến hành các cuộc đàm phán thương lượng với các bên đối tác theo nhu cầu để đệ trình Cục Hàng không dân dụng Việt Nam xem xét và phê duyệt.

Chậm nhất 45 ngày trước mùa IATA, điều phối viên có trách nhiệm trình đề nghị phân phối Slot lịch trình bay thương lệ cho các nhà chuyên chở để Cục hàng không dân dụng Việt Nam xét và ra quyết định cho mùa IATA tới. Trong thời hạn 30 ngày Cục Hàng không dân dụng Việt Nam sẽ giải quyết cấp phép bay cho các nhà chuyên chở.

4. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam định kỳ hàng năm quy định cho điều phối viên các giới hạn chính về Slot trên các sân bay quốc tế của Việt Nam, cũng như các sửa đổi, bổ sung đối với các giới hạn này. Điều phối viên có trách nhiệm phân phối Slot phù hợp với các giới hạn được quy định, không được phép vi phạm trừ khi có sự cho phép của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

5. Ban không tải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phân bổ Slot, đảm bảo thực thi chính sách phát triển ngành không tải, tránh mọi biểu hiện độc quyền.

6. Các ông Tổng giám đốc Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, Trưởng ban Không tải, thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nguyễn Hồng Nhị

(Đã ký)