Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 619/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN VÀ ĐỀ XUẤT KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH CHO DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” VỚI WB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 69/TTr-NHNN ngày 17 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý kết quả đàm phán và ủy quyền cho Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan cho Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB).

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Dự án để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục ký Hiệp định Tài trợ theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VP CTN;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; Các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2013 thông qua kết quả đàm phán và đề xuất ký kết Hiệp định cho dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 619/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 24/04/2013
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Hoàng Trung Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/04/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản