Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 617-VP18

Hà Nội, ngày 23  tháng 02 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI CỦA MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN CỦA TỈNH HÀ NAM NINH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới của một số xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh như sau:

Huyện Kim Bàng:

Hợp nhất xã Khả Phong và xã Ba Sao thành một xã lấy tên là xã Khả Phong.

Huyện Thanh Liêm:

Sáp nhập thôn Đại Vượng của xã Thanh Tâm vào xã Thanh Nguyên.

Huyện Yên Mô:

- Sáp nhập thôn Liên Phương của xã Yên Từ vào xã Yên Nhân;

- Sáp nhập thôn Bình Minh của xã Yên Từ vào xã Yên Phong;

- Sáp nhập thôn Hưng Hiền của xã Yên Phú vào xóm Trại Lão của xã Yên Thành vào xã Yên Mỹ;

- Sáp nhập xóm Đông Thôn của xã Yên Thái vào xã Yên Lâm;

- Sáp nhập xóm Giang Khương của xã Yên Thái vào xã Yên Thành;

- Sáp nhập thôn Lam Sơn của xã Yên Hòa vào xã Khánh Thượng.

Huyện Gia Khánh:

Sáp nhập thôn Nguyên Ngoại của xã Ninh Hòa vào xã Ninh Nhất.

Huyện Nghĩa Hưng:

- Sáp nhập thôn Thắng Hạ của xã Hoàng  Nam vào xã Nghĩa Châu;

- Sáp nhập thôn Đại Đê của xã Nghĩa hiệp và thôn Tân Liêu của xã Nghĩa Trung vào xã Nghĩa Sơn.

Huyện Nam Ninh:

- Hợp nhất xã Nam Bình và xã Nam Ninh thành một xã lấy tên là xã Bình Minh;

- Hợp nhất xã Trực Bình và xã Trực Tĩnh thành một xã lấy tên là xã Việt Hùng;

- Cắt thôn Nam Sơn của xã Thái Sơn vào xã Nam Phúc lấy tên xã mới là xã Nam Thái;

- Hợp nhất xã Nam Lợi và xã Nam Quan thành một xã lấy tên là xã Nam Lợi.

Huyện Lý Nhân:

- Hợp nhất xã Chính Lý và xã Hùng Lý thành một xã lấy tên là xã Chính Lý;

- Hợp nhất xã Nguyên Lý và xã Hòa Lý thành một xã lấy tên là xã Nguyên Lý;

- Hợp nhất xã Tân Lý và xã Chân Hồng thành một xã lấy tên là xã Chân Lý;

- Hợp nhất xã Nhân Hòa và xã Nhân hậu thành một xã lấy tên là xã Hòa Hậu.

Điều 2. - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Phan Mỹ