Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh là người lãnh đạo và điều hành công tác của UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và các quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

2. Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể trong các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn công tác được phân công, ngoại trừ những công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động chỉ đạo xử lý công việc sử dụng quyền hạn của Chủ tịch và nhân danh Chủ tịch để kiểm tra đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực, đơn vị, địa bàn công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình trong phạm vi lĩnh vực được phân công.

3. Các Phó Chủ tịch đề xuất hoặc báo cáo Chủ tịch các điều kiện về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các điều kiện khác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở các lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

4. Các Phó Chủ tịch phải kịp thời báo cáo Chủ tịch về những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo, những vấn đề lớn mới phát sinh chưa có trong quy định của Đảng và Nhà nước.

5. Trong khi thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn vị địa bàn do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến lĩnh vực đơn vị địa bàn do Chủ tịch trực tiếp phụ trách thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch xem xét quyết định.

6. Khi Chủ tịch vắng mặt, phân công một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động chung của UBND tỉnh theo chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh và theo yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch được phân công ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực công tác được phân công còn thay mặt Chủ tịch chỉ đạo giải quyết công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách.

7. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch. Căn cứ vào tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của UBND tỉnh, Chủ tịch sẽ xem xét, điều chỉnh việc phân công công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch quy định tại Điều 3 Quyết định này. Khi có sự điều chỉnh việc phân công công tác giữa các Phó Chủ tịch thì các Phó Chủ tịch phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Chủ tịch biết.

Điều 2. Nội dung công việc được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, các chương trình, đề án, dự án; các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Điều hành tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể đối với ngành thuộc khối mình phụ trách, bảo đảm hiệu quả, sử dụng đúng mục tiêu nguồn vốn phân bổ cho các kế hoạch, chương trình.

3. Chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, chương trình trọng điểm, chương trình mục tiêu, các chương trình, đề án, dự án theo chương trình công tác của UBND tỉnh, các dự án viện trợ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

4. Trực tiếp chỉ đạo tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực phụ trách.

5. Ký văn bản quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế việc tổ chức thực hiện các quyết định của UBND tỉnh, các chủ trương, chính sách, pháp luật, kế hoạch và ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện ban hành các văn bản hoặc làm việc trái với pháp luật của Nhà nước, quy định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản đó và chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp phát hiện Nghị quyết HĐND các huyện, thị xã và thành phố Huế có nội dung trái pháp luật thì thực hiện theo khoản 5, Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

7. Thường xuyên theo dõi và xử lý những vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và các vấn đề liên ngành mà các sở, ngành không thống nhất được. Đối với các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, phát sinh ngân sách ngoài dự toán... cần báo cáo tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch để xử lý hoặc trực tiếp trao đổi, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của cơ quan được phân công phụ trách.

9. Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề không được Chủ tịch phân công và các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Phó Chủ tịch.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, điều hành ngân sách, đầu tư công, ngoại giao và quan hệ đối ngoại; quyết định chủ trương đầu tư đối với các chương trình mục tiêu, dự án trong và ngoài ngân sách; chủ trương đấu thầu, đấu giá tài sản nhà nước;

- Công tác quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, địa giới hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, biên giới và các vấn đề biển Đông - hải đảo, thanh tra, phòng chống tham nhũng;

- Chỉ đạo chung công tác xúc tiến đầu tư, du lịch; giáo dục đào tạo, công tác an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; phòng, chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn; giải phóng mặt bằng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng và kỷ luật;

- Những nhiệm vụ có tính đột phá, cấp bách , nhạy cảm trong từng thời gian thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo nâng cao các chỉ số PCI, PAR, PAPI, ICT... của tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo chung công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương; Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác đối ngoại nhân dân;

- Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, Cục Thống kê, Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp gồm:

- Tài chính, thuế, ngân hàng (trừ tín dụng chính sách), giá cả (trừ giá đất), kế toán, kiểm toán, bảo hiểm (bao gồm cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế);

- Doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp; đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; kinh tế tập thể và hợp tác xã;

- Hoạt động khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh;

- Giao thông vận tải;

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Công tác dân tộc;

- Theo dõi và chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Trực tiếp xử lý thường xuyên về an toàn giao thông, phòng chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn;

- Giáo dục đào tạo;

- Y tế, dân số và gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Lao động (bao gồm lao động trong nước và lao động nước ngoài), thương binh, xã hội và trẻ em; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; Chương trình xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm;

- Xử lý thường xuyên về thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Hội Chữ thập đỏ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Trung ương Huế, các trường cao đẳng, đại học và các cơ sở y tế Trung ương trên địa bàn, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Dân tộc, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh;

3. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phụ trách lĩnh vực kinh tế ngành gồm:

- Thương mại và dịch vụ, quản lý thị trường (thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng);

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; Cụm tiểu thủ công nghiệp;

- Tài nguyên và môi trường; giá đất; đền bù, giải tỏa mặt bằng, tái định cư;

- Công tác đấu thầu, đấu giá (bao gồm đất, tài sản trên đất, cơ sở nhà đất, tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh).

- Xây dựng và quản lý đô thị; quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, trụ sở cơ quan nhà nước; tài sản công;

- Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; báo chí và xuất bản;

- Khoa học công nghệ; sở hữu trí tuệ; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;

- Văn hóa, thể thao, du lịch; Tôn giáo;

- Quy chế thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền;

- Công tác tư pháp, cải cách tư pháp; thi hành án dân sự;

- Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; nghiệp vụ công tác văn phòng cơ quan hành chính;

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi và chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo nội dung Cổng thông tin điện tử tỉnh;

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Nhà Xuất bản Thuận Hóa; Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh; Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước đây trái với nội dung quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ