Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC KIỂM KÊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 10/TTr-SVHTTDL ngày 06/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2023 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, quản lý, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT2;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1,4, BBT, VX.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

KIỂM KÊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2018-2023
(Kèm theo Quyết định số: 612/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên di tích

Loại hình

Địa chỉ

Hiện trạng

1

Phế tích Đền Si Ma Cai

Di tích lịch sử - văn hóa

Phố cũ Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai

Miếu thờ 3 vị quan chưa xác định rõ danh tính. Miếu thờ cũ đã bị phá hỏng, người dân địa phương đã đóng góp tu sửa thành một ngôi miếu nhỏ. Người dân đi lễ vào ngày Rằm, mùng Một.

2

Phế tích thành cổ Giàng Chẩn Mìn

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai

Còn lại dấu vết ngôi mộ của ông Giàng Chẩn Mìn và các dấu tích nền móng, các bức tường thành cổ.

3

Hang động Sán Chải

Danh lam thắng cảnh

Xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai

Hang động đẹp, có giá trị phát triển du lịch của địa phương.

4

Miếu Hai Cô nhà Trần

Di tích lịch sử - văn hóa

Bản Kim Quang, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên

Miếu thờ hai Cô nhà Trần.

Miếu xây dựng gồm có 5 lầu: Miếu chính, lầu cậu, lầu cô, ban Sơn trang, phủ chúa. Hiện vật gồm: Tượng Hai cô, tượng Mẫu, tượng Quan Âm Trần Triều, bà Chúa Sơn Trang.

5

Phế tích Đền Long Khánh

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Long Khánh, huyện Bảo Yên

Đền thờ Quan Tăng Hán Bảo.

Đền được dựng bằng cột tre, vách nứa, lợp cọ.

Ngày giỗ chính diễn ra vào mùng 2 tháng Giêng (âm lịch).

Nhân dân lễ bái vào các ngày mùng Một, ngày Rằm hằng tháng và Tết Nguyên đán.

6

Đình làng Lúc

Di tích lịch sử - văn hóa

Bản Lúc 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên

Đình thờ thành hoàng làng.

Đình là một ngôi nhà xây, mái ngói. Trong đình có tượng thành hoàng làng, tượng cô, cậu.

Người dân tổ chức Lễ hội Xuống đồng vào mùng 7 tháng Giêng hằng năm.

7

Thác Xa

Danh lam thắng cảnh

Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên

Thác nước đẹp, có giá trị phát triển du lịch.

8

Động Tiên Cảnh

Danh lam thắng cảnh

Bản 1 Thâu, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên

Hang động đẹp, hấp dẫn, có giá trị phát triển du lịch.

9

Thành cổ Nghị Lang

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên

Còn lại một số tường và nền móng thành cổ.

10

Phế tích Đền thờ ông Thánh Quan

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Bản Vược, huyện Bát Xát

Đền thờ ông Thánh Quan chỉ còn lại nền móng.

11

Phế tích đồn Pháp

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Mường Hum, huyện Bát Xát

Di tích còn lại một bức tường của đồn Pháp xưa.

12

Phế tích nhà ở Lý Trưởng

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Mường Hum, huyện Bát Xát

Còn lại một số nền móng của ngôi nhà và rất nhiêu câu chuyện về ông Lý Trưởng được lưu truyền trong nhân dân.

13

Phế tích Tu viện Tả Phìn

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Tả Phìn, huyện Sa Pa

Còn lại những bức tường của tu viện cổ với vẻ đẹp cổ kính hấp dẫn đối với tham quan du lịch.

14

Miếu Cô bé Móng Và

Di tích lịch sử - văn hóa

Thôn Tả Van Giáy 1, xã Tả Van, huyện Sa Pa

Miếu thờ Cô bé Móng Và.

Miếu nằm ven suối Mường Hoa, xung quanh miếu có nhiều cây gỗ. Ngôi miếu được xây dựng kiên cố với diện tích khoảng 50 - 60 m2.

Nhân dân trong vùng và du khách đến lễ bái vào các dịp lễ tết.

15

Phế tích Đồn Trấn Hà

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Tân An, huyện Văn Bàn

Còn lại một bức tường thành, hệ thống hào chưa được khai quật.

16

Phế tích Đồn Dương Quỳ

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn

Còn lại một số nền, móng của các công trình xây dựng trong đồn. Đây là đồn do Pháp xây dựng khi chiếm đóng Văn Bàn và cũng là nơi ghi dấu chiến thắng của quân và dân Văn Bàn trong kháng chiến chống Pháp.

17

Động Tả Phời

Danh lam thắng cảnh

Xã Tả Phời, thành phố Lào Cai

Hang động đẹp, trong lòng động khá rộng, có nước chảy. Hang động nằm gần khu vực dân cư sinh sống.

18

Đình Làng Nhớn

Di tích lịch sử - văn hóa

Xã Cam Dường, thành phố Lào Cai

Đình thờ thành hoàng làng.

Đình được dựng theo kiểu nhà sàn của người Tày, khá kiên cố. Là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong vùng.

19

Động Na Măng

Danh lam thắng cảnh

Xã Pha Long, huyện Mường Khương

Hang động đẹp, chứa đựng giá trị phục vụ nghiên cứu khoa học. Có khả năng khai thác phát huy giá trị phục vụ du lịch.

20

Động Nấm Ọoc

Danh lam thắng cảnh

Xã Nấm Lư, huyện Mường Khương

Hang động đẹp, hấp dẫn, có khả năng khai thác phát huy giá trị phục vụ du lịch.

21

Đền Cây 2

Di tích lịch sử - văn hóa

Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

Đền thờ Ông Tiên. Là một ngôi đền nhỏ dựng bên sườn đồi. Người dân lễ bái ngày Rằm và mùng Một.

Công trình xây dựng kiên cố, không có tượng thờ.

Hoành phi: Quan Thế Âm đại đại sĩ.

Câu đối: Phật Di lặc ngự trên đài sen - Quan Thế âm ngự thiền ở đây.