Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 61/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 190/STC-VG ngày 10/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành giá thuê đất, thuê mặt nước như sau:

I. GIÁ THUÊ ĐẤT:

1. Giá thuê đất một năm được tính bằng 0,5% giá đất:

Gồm địa bàn các phường của thành phố Lào Cai (trừ các Cụm Công nghiệp Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới và Khu Thương mại Kim Thành) và thị trấn Sa Pa.

2. Giá thuê đất một năm được tính bằng 0,4% giá đất:

Gồm các địa bàn sau:

+ Trung tâm các huyện: Bảo Yên, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn;

+ Toàn bộ huyện Bảo Thắng (trừ Khu Công nghiệp Tằng Loỏng);

+ Các xã còn lại của thành phố Lào Cai.

3. Giá thuê đất một năm được tính bằng 0,3% giá đất

Gồm các địa bàn sau:

+ Trung tâm các xã và cụm xã thuộc các huyện đã được quy hoạch;

+ Đầu mối giao thông, ven các trục đường giao thông chính (thuộc tỉnh, huyện);

+ Khu vực đã được quy hoạch để phát triển xây dựng các khu dân cư ở các xã thuộc các huyện.

4. Giá thuê đất một năm được tính bằng 0,25% giá đất:

Gồm các địa bàn còn lại chưa quy định (bao gồm cả các Cụm Công nghiệp Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới, Khu Thương mại Kim Thành và Khu công nghiệp Tằng Loỏng) từ Điểm 1 đến Điểm 3 Mục I.

II. GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC:

Giá thuê mặt nước do UBND tỉnh quyết định cụ thể đối với từng dự án theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Thời gian áp dụng giá thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Quyết định này kể từ ngày 01/01/2006.

Các quy định khác về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Giao cho Cục thuế tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế, Trưởng Ban quản lý Khu Thương mại Kim Thành, Ban quản lý Các Cụm Công nghiệp, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, các chuyên viên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn