Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung, một s điều của Luật T chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 ca Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Căn cứ Đề án s 856/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính ph phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp t chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Th tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyn giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cp xã;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bảo him xã hội Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức Bảo hiểm xã hội địa phương;

Căn cứ Quyết định s 222/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam v việc công b thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thm quyn giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định s 146/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đ án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định s 187/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, mi quan hệ công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ trình số 319/TTr-BHXH ngày 25 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (gồm 25 thủ tục hành chính, theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu đối với các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết đnh này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP
báo cáo);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- CVP; Các PCVP UBND t
nh;
- Phòn
g KGVX (phối hợp);
- C
ng TTĐT tnh;
- Lưu: VT; P.KSTTHC; (Tv.04
).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thanh Duy

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu)

STT

Mã số TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

I. Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (3 TTHC)

01

BXH-250297

Đăng ký, điều chnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 

02

BXH-250296

Đăng ký, đăng ký li, điều chnh đóng BHXH t nguyn; cấp sổ BHXH

 

03

BXH-250295

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

 

II. Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (01 TTHC)

04

BXH-1002759

Cấp lại, đổi, điều chnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

 

III. Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH (15 TTHC)

05

BXH-1001667

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

 

06

BXH-2000693

Giải quyết hưởng chế độ thai sn

 

07

BXH-1001598

Giải quyết hưởng trợ cấp DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN

 

08

BXH-1001632

Giải quyết hưng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu

 

09

BXH-1001521

Giải quyết hưng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát

 

10

BXH-1001643

Giải quyết hưng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN

 

11

BXH-2000821

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

 

12

BXH-2000762

Giải quyết hưng trợ cấp hàng tháng theo Quyết đnh số 613/QĐ-TTg

 

13

BXH-1001613

Giải quyết hưng BHXH một lần

 

14

BXH-2000605

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đi với cán bộ xã

 

15

BXH-2000755

Giải quyết hưng trợ cấp một lần đối với người đang hưng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài đđịnh cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

 

16

BXH-2000809

Giải quyết hưng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

 

17

BXH-1001742

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

 

18

BXH-1001710

Giải quyết điều chnh, hủy quyết định, chấm dứt hưng BHXH

 

19

BXH-1001646

Giải quyết hưởng trợ cấp đi với nhà giáo đã nghhưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

 

IV. Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (03 THCC)

20

BXH-1001798

Ký hp đồng khám, chữa bệnh BHYT

 

21

BXH-1001909

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

 

22

BXH-1001656

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

 

V. Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH (03 TTHC)

23

BXH-2000740

Người hưng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đi thông tin cá nhân

 

24

BXH-1001601

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

 

25

BXH-2000717

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

 

Tổng số: 25 thủ tục hành chính

(Quyết định s 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam)