Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN CẤP CÁC LOẠI VĂN BẢN, CHỨNG CHỈ, BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC BẬC HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

- Căn cứ Công văn số 6025/THPT ngày 17/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng trung học phổ thông, trung học cơ sở năm 2003;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính Bắc Kạn tại Công văn số 704/TC-VG/QLNS ngày 12/11/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Quy định mức thu tiền cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, bản sao bằng tốt nghiệp các bậc học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học cơ sở, bổ túc trung học phổ thông) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Mức thu tiền cấp Bằng tốt nghiệp các bậc học là: 6.000 đồng/1 bằng.

2. Mức thu tiền cấp bản sao Bằng tốt nghiệp các bậc học là 3000 đồng/1 bằng.

3. Mức thu tiền cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời các bậc học là 1.500 đồng/1 bằng.

Điều 2

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm mở sổ ghi chép theo dõi và hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

Điều 3

Các ông: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Lệnh