Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020; BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN TÂN YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Tân Yên tại các Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 31/8/2016; số 99/TTr-UBND ngày 6/10/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 540/TTr-TNMT ngày 10/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, diện tích cụ thể như sau:

1. Diện tích khoảng 1,8 ha đất trồng lúa tại thôn Cầu Xi, xã Ngọc Châu chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

2. Diện tích khoảng 1,0 ha đất trồng cây lâu năm tại thôn Lộc Ninh, xã Ngọc Châu chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

3. Diện tích khoảng 0,3 ha đất trồng lúa tại thôn Chính Ngoài, xã Quang Tiến chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

4. Diện tích khoảng 0,8 ha đất trồng cây lâu năm tại thôn Đanh, xã Tân Trung chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

5. Diện tích khoảng 0,57 ha đất lâm nghiệp tại khu cạnh trường tiểu học xã An Dương, thôn Bùng xã An Dương chuyển sang đất cơ sở giáo dục đào tạo (DGD).

6. Diện tích khoảng 0,37 ha đất cơ sở giáo dục đào tạo (trường tiểu học xã An Dương hiện tại) chuyển sang đất ở nông thôn (ONT) tại thôn Bùng, xã An Dương.

7. Diện tích khoảng 1,0 ha đất nông nghiệp tại xã Việt Ngọc chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

Điều 2. UBND huyện Tân Yên có trách nhiệm: công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.
Thắng.
Bản điện tử

- VP UBND tỉnh:
+ PVP ĐT, ĐT, CN, XD;
+ Trung tâm Tin học - Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn