Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế: Quyết định số 6145/QĐ-BYT ngày 31/12/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ về lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Quyết định số 5014/QĐ-BYT ngày 24/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ; Quyết định số 4361/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019; Quyết định số 4308/QĐ-BYT ngày 19/10/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Phú Yên tại Tờ trình số 47/TTr-SYT ngày 07/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường (sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục; ban hành mới 05 thủ tục) và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ; (Bản điện tử)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Bản điện tử)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Bản điện tử)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (Bản điện tử)
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh; (Bản điện tử)
- Trung tâm Truyền thông tỉnh; (Bản điện tử)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (Bản điện tử)
- Lưu: VT, NC. (Bản điện tử)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa đim thc hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn c pháp lý

Ghi chú

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên, Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật An toàn vệ sinh lao động 2015;

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 6145/QĐ-BYT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

40 ngày làm việc

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên, Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật số về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006;

- Luật Đầu tư năm 2014;

- Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế.

Những nội dung còn lại của thủ tục thực hiện theo Quyết định số 4361/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

10 ngày làm việc

4

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

15 ngày

5

Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

15 ngày

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên, Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Luật dược năm 2005;

- Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone

Những nội dung còn lại của thủ tục thực hiện theo Quyết định số 4308/QĐ-BYT ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

50 ngày

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên, Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Không quy định lệ phí

- Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006.

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Những nội dung còn lại của thủ tục thực hiện theo QĐ 5014/QĐ-BYT ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ PHÚ YÊN

Lĩnh vực Y tế Dự phòng và Môi trường

1. Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Thời gian giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ:

Th t công vic

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dn, tiếp nhận hsơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tchức;

- Quét (Scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Y tế Phú Yên xử lý hồ sơ

Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ Y

25 ngày

Bước 3

Soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, phê duyệt

Phòng Nghiệp vụ Y và Lãnh đạo Sở Y tế

02 ngày

Bước 4

Đóng dấu, ban hành văn bản, gửi công bố trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế

Công chức của Văn phòng Sở

01 ngày

Bước 5

Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

Phòng Nghiệp vụ Y, Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Tng thi gian gii quyết

30 ngày

2. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ:

Th tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian thc hiện

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Quét (Scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Y tế Phú Yên xử lý hồ sơ

Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ Y

35 ngày làm việc

Bước 3

Soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, phê duyệt

Phòng Nghiệp vụ Y và Lãnh đạo Sở Y tế

03 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, ban hành văn bản

Công chức của Văn phòng Sở

01 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Phòng Nghiệp vụ Y, Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Tng thời gian giải quyết

40 ngày làm việc

3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ:

Th tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Quét (Scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Y tế Phú Yên xử lý hồ sơ

Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ Y

05 ngày làm việc

Bước 3

Soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, phê duyệt

Phòng Nghiệp vụ Y và Lãnh đạo Sở Y tế

01 ngày làm việc

Bước 4

Đóng dấu, ban hành văn bản

Công chức của Văn phòng Sở

01 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Phòng Nghiệp vụ Y, Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày làm việc

Tng thi gian giải quyết

10 ngày làm việc

4. Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Thời gian giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ:

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Quét (Scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Y tế Phú Yên xử lý hồ sơ

Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ Y

10 ngày

Bước 3

Soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, phê duyệt

Phòng Nghiệp vụ Y và Lãnh đạo Sở Y tế

02 ngày

Bước 4

Đóng dấu, ban hành văn bản

Công chức của Văn phòng Sở

01 ngày

Bước 5

Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Phòng Nghiệp vụ Y, Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Tng thi gian gii quyết

15 ngày

5. Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

- Thời gian giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Quy trình nội bộ:

Th tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Quét (Scan) hồ sơ và chuyển hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy cho Sở Y tế Phú Yên xử lý hồ sơ

- Thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết

- Xem xét, thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ Dược

10 ngày

Bước 3

Soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế ký, phê duyệt

Phòng Nghiệp vụ Dược

02 ngày

Bước 4

Đóng dấu, ban hành văn bản

Công chức của Văn phòng Sở

01 ngày

Bước 5

Xác nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có)

Phòng Nghiệp vụ Dược. Công chức của Sở Y tế được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Tng thi gian giải quyết

15 ngày