Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Thông tư ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng như sau:

1. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp tại Phụ lục 5B kèm theo Thông tư số 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Quản trị lễ tân” thành “Nghiệp vụ lễ tân”;

2. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp tại Phụ lục 6B kèm theo Thông tư số 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Quản trị buồng phòng” thành “Nghiệp vụ lưu trú”;

3. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp tại Phụ lục 9B kèm theo Thông tư số 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Quản trị nhà hàng” thành “Nghiệp vụ nhà hàng”;

4. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Phụ lục 8A và 8B kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới” thành “Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới”;

5. Đính chính tên nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Phụ lục 1A và 1B kèm theo Thông tư số 23/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Sản xuất bánh kẹo” thành “Sản xuất bánh, kẹo”;

6. Bổ sung dòng “Khối lượng kiến thức tối thiểu 1.365 giờ, tương đương 54 tín chỉ” vào Mục 1, Phụ lục 8B kèm theo Thông tư số 51/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm.

7. Bổ sung dòng “Khối lượng kiến thức tối thiểu 1.275 giờ, tương đương 50 tín chỉ” vào Mục 1, Phụ lục 10B kèm theo Thông tư số 52/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 cùa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

8. Bổ sung dòng “Khối lượng kiến thức tối thiểu 1.800 giờ, tương đương 70 tín chỉ" vào Mục 1, Phụ lục 4B kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 cùa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Diễn viên múa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của các Thông tư số 51, 52, 55/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 và Thông tư số 19, 22, 23/2019/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Website Bộ;
- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Nguyễn Hồng Minh