Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ TẠI CẢNG BIỂN KHU VỰC ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 30/6/1990;

- Căn cứ Luật Biên giới Quốc gia ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/4/2000; Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ v/v ban hành Quy chế khu vực biên giới biển;

- Căn cứ Nghị định 27/2001/NĐ CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch và Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch về hướng dẫn thực hiện Nghị định 27/2001/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư liên Bộ số 767/LB-NVDL ngày 08/9/1993 của Bộ Nội vụ và Tổng cục Du lịch về việc phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch;

- Căn cứ Quyết định số 1279/2002/QĐ-BCA ngày 19/12/2002 của Bộ Công an v/v ban bành Quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan du lịch;

- Theo đề nghị của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 78/TTr-SDL ngày 27/02/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý và hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1159/1998/QĐ-UB ngày 03/3/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng. Những quy định của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng, Giám đốc các doanh nghiệp du lịch kinh doanh lừ hành quốc tế tham gia hoạt động đón và phục vụ khách du lịch tại cảng biển khu vực Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TVTU, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT;
- TCDL, TCH Quan;
- Cục QLXNC, Cục Hàng hải;
- PVP Nguyễn Văn Cán;
- CV: a. Ảnh, a. Tân, c. Hải, a, Xuân;
- Lưu VT, KTTH, PC.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ TẠI CẢNG BIỂN KHU VỰC ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QD-UB ngày 23 tháng 3 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Bản Quy chế này quy định trách nhiệm phối kết hợp giữa các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng và các doanh nghiêp có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế làm nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ khách du lịch đến tham quan, du lịch qua cảng biển khu vực Đà Nẵng.

Điều 2. Cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và kinh doanh du lịch dịch vụ

1. Các cơ quan tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước (sau đây gọi tắt là các cơ quan chức năng) nêu trong Quy chế này bao gồm: Hàng hải, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý Xuất nhập cảnh, Du lịch, Kiểm dịch Y tế quốc tế. Bảo vệ Văn hoá và các ngành có liên quan theo quy định của Pháp luật.

2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (gọi tắt là doanh nghiệp lừ hành quốc tế) trong Quy chế này là doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện về kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

1. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế kinh doanh trên lĩnh vực đưa đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến bằng đưòng biển phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định liên quan của Nhà nước về quản lý trên lĩnh vực du lịch và các quy định trong quy chế này; tạo điều kiện thuận lợi đê các cơ quan liên quan hoạt động theo đúng chức năng đã được quy định.

2. Các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại cảng biển khu vực Đà Nẵng có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh du lịch đường biển của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, đảm bảo cho tàu và khách du lịch đến và rời cảng theo đúng chương trình đã định.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục A. TRƯỚC KHI TÀU KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN CẢNG ĐÀ NẴNG

Điều 4. Trách nhiệm của các Đại lý hàng hải

1. Các Đại lý hàng hải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan về lịch tàu dự kiến cập cảng Đà Nẵng trong năm để nắm biết và có kế hoạch phối hợp đón tàu được chu đáo.

2. Chậm nhất là 48 giờ trước khi tàu đến vị trí đón, trả hoa tiêu, chủ tàu hoặc đại lý của chủ tàu phải báo cho Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng biết.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành quốc tế sau khi nhận giấy báo khách du lịch đến Đà Nẵng bằng đường biển

1. Yêu cầu hãng du lịch gửi khách thông báo các thông tin cần thiết về: tên tàu, quốc tịch, tên và địa chỉ chủ tàu, trọng tải tàu, mớm nước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của tàu, dự kiến thời gian đến cảng và rời cảng, số lượng và quốc tịch khách du lịch, số lượng thuyền viên, đại diện chủ tàu tại Việt Nam và các chương trình du lịch của đoàn khách cho Sở Du lịch và các cơ quan chức năng liên quan.

2.

a/ Phối hợp với Đại lý của chủ tàu thông báo cho cảng vụ Đà Nẵng, cảng Đà Nẵng, Công ty Hoa tiêu khu vục IV những thông tin liên quan đến tàu theo quy định tại Mục A, Mục B chương III, Nghị định 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ;

b/ Phối hợp với Cảng Đà Nẵng lập kế hoạch bố trí mặt bằng, đường giao thông trong cảng để tiếp nhận khách du lịch nhanh chóng, thuận tiện;

c/ Làm các thủ tục vào ra cảng cho CBCNV, phương tiện vận chuyển, khách mời tham quan hoặc kiểm tra (nếu có).

Điều 6. Trách nhiệm của cảng vụ Đà Nẵng và cảng Đà Nẵng sau khi nhận được thông báo của doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

1. Trách nhiệm của cảng vụ Đà Nẵng : Thông tin cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế về:

a/ Vị trí tàu du lịch sẽ được neo đậu và địa điểm làm thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch và hàng hóa (nếu có).

b/ Thời gian cảng vụ Đà Nẵng và Công ty Hoa tiêu khu vực IV hướng dẫn, đưa tàu cập cầu cảng

2. Trách nhiệm của cảng Đà Nẵng : Thông tin cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế về :

a/ Các quy định cụ thể của bến và cầu tàu tiếp nhận tàu khách du lịch.

b/ Phương án bảo vệ, đưa người và tài sản, phương tiện vận chuyên đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu hoặc khu vực cầu cảng.

Điều 7. Trách nhiệm của doanh nghiệp lừ hành quốc tế sau khi có danh sách cụ thể khách du lịch sẽ đến cảng Đà Nẵng

1. Phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan an ninh Biên phòng.

a/ Để làm thủ tục cho khách nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động Hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải Việt Nam và Quyết định số 1279/2002/QĐ-UB ngày 19/12/2002 của Bộ Công an v/v ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài qua cảnh vào Việt Nam tham quan du lịch.

b/ Gửi cho Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng các thông tin liên quan đến đoàn khách, chậm nhất là 24 giờ trước khi tàu cập cảng, bao gồm:

- Toàn bộ danh sách hành khách trong chuyến tàu đến cảng.

- Các chương trình tham quan cụ thể của từng nhóm khách.

- Đăng ký danh sách Cán bộ lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn viên, phục vụ, lái xe và các phương tiện vận chuyển khách du lịch và làm giấy phép xuống tàu (nếu có nhu cầu) theo quy định của cơ quan An ninh biên phòng và cảng Đà Nẵng

2. Quan hệ với Cục Hải quan thành phố để cung cấp những nhu cầu của khách du lịch quốc tế về hàng hoá xuất, nhập khẩu (nếu có). Nhận những thông tin có liên quan để cung cấp cho khách du lịch, bao gồm những mặt hàng Nhà nước Việt Nam cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu; phương thức kê khai hành lý cá nhân hoặc hàng hoá lúc nhập cảnh và xuất cảnh.

Nếu khách du lịch mua các loại hàng hoá thuộc danh mục cần thẩm định và kiểm tra trước khi cho xuất khẩu, doanh nghiệp lữ hành quốc tế làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cùng phối hợp với Hải quan xem xét giải quyết.

Điều 8. Trách nhiệm của các doanh nghiệp cảng tại khu vực cảng biển Đà Nẵng

Các doanh nghiệp cảng Đà Nẵng chủ động chuẩn bị chu đáo những điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh cầu bến cảng, lễ tân đón tiễn (nếu có), địa điểm và phương tiện làm việc tối thiểu phục vụ quá trình tác nghiệp nghiệp vụ của các cơ quan chức năng liên quan nhằm bảo đảm thuận lợi, an toàn cho tàu và hành khách trong quá trình tàu và khách lưu cảng, du lịch theo kế hoạch.

Muc B. TRONG THỜI GIAN TÀU KHÁCH NEO ĐẬU TẠI CẢNG

Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp lừ hành quốc tế trong thời gian tàu khách neo đậu tại cảng.

1. Phải bố trí ít nhất một nhân viên để thực hiện các công việc có liên quan (hoặc các công việc phát sinh) giữa doanh nghiệp vói các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước và khách du lịch.

2. Phải thường xuyên liên hệ với cảng Đà Nẵng, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng và đại lý của chủ tàu để nắm tình hình về các mặt :

a. Sự thay đổi vị trí neo đậu do nguyên nhân thời tiết hoặc theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng.

b/ Tình hình khắc phục sự cố, tai nạn hàng hải (nếu có).

c/ Các yêu cầu mới phát sinh đối với tàu và khách du lịch quốc tế trong thời gian lưu lại cảng.

d/ Làm các thủ tục tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao phục vụ khách du lịch tại khu vực cảng và trong vùng nước thuộc phạm vi cảng Đà Nẵng (nếu có)

3. Đại diện cho khách du lịch quốc tế đi theo chương trình du lịch làm thủ tục hải quan, nộp thuế, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu có số lượng lớn và hàng quà biếu (nếu có).

Điều 10. Trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành quốc tế trong quá trình thực hiện các chương trình du lịch tàu biển

1. Quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của khách du lịch quốc tế theo chương trình du lịch.

2. Chỉ được sử dụng các hướng dẫn viên đã được cấp thẻ làm công tác hướng dẫn các đoàn khách. Các trường hợp khác phải có ý kiến bằng văn bản của Sở Du lịch.

1. Chấp hành và hướng dẫn khách du lịch tuân theo các nội quy, quy định tại các điểm tham quan du lịch. Nếu phát hiện những quy định trái pháp luật hoặc bản thân doanh nghiệp và khách du lịch bị gây phiên hà, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo về Sở Du lịch để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp

2. Trong trường hợp xẩy ra sự cố liên quan đến tính mạng hoặc tài sản của khách du lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khẩn trương các biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết theo đúng luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

3. Trường hợp cơ quan An ninh, Biên phòng có yêu cầu, doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải cung cấp tình hình hoạt động của khách du lịch có liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan An ninh, Biên phòng và các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các du lịch, giải quyết những tổn thất hoặc xử lý nhừng sai phạm của khách du lịch trong thời gian đi theo chương trình du lịch.

5. Khi có yêu cầu và được sự đồng ý của Sở Du lịch, doanh nghiệp phải chấp nhận và bố trí cho cơ quan an ninh biệt phái một số cán bộ của ngành làm nhiệm vụ hướng dẫn viên, tiếp tân, vận chuyển khách...để phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Điều 11. Nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế và hãng du lịch nước ngoài phải chấp hành đầy đủ và nhanh chóng việc nộp các khoản lệ phí thị thực nhập xuất cảnh, lệ phí bổ sung hoặc chuyển đổi cửa khẩu nhập xuất cảnh, thuế hàng hoá xuất nhập khẩu, phí bảo hiếm khách du lịch quốc tế, các khoản tiền nộp phạt đối với khách du lịch hoặc thuyền viên (nếu có) và các khoản lệ phí khác theo quy định.

Mục C. TRƯỚC VÀ SAU KHI TÀU RỜI CẢNG

Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành quốc tế trước khi tàu khách du lịch làm thủ tục rời cảng

1. Phối hợp với Đại lý chủ tàu hướng dẫn Thuyền trưởng của tàu cung cấp cho cảng vụ Đà Nẵng các giấy tờ, thông tin liên quan đến việc làm thủ lục rời cảng; tình hình thanh toán các công việc thực tế của Hợp đồng phục vụ khách du lịch quốc tế và các khoản tiền thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, tiền phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam (nếu có) của khách du lịch quốc tế.

2. Khởi kiện trước tòa án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định khi quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp lừ hành quốc tế bị phía tàu khách vi phạm.

Điều 13. Khi tiễn tàu và khách du lịch quốc tế

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước có liên quan để đảm bảo trật tự an toàn khi tiễn tàu và khách du lịch rời cảng Đà Nẵng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Triển khai thực hiện của các tổ chức, cá nhân.

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý nhà nước và kinh doanh du lịch, dịch vụ trên lĩnh vực tàu biển du lịch quốc tế phải nghiêm túc chấp hành bản quy chế này và các quy định có liên quan khác của Nhà nước.

2. Nghiêm cấm các cá nhân lợi dụng danh nghĩa các doanh nghiệp lữ hành quốc tế hoặc các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cho các tổ chức, cá nhân khác mượn tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh trái phép, gây tình trạng lộn xộn trong việc quản lý và hoạt động kinh doanh du lịch đường biển.

3. Nghiêm cấm những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở, gây phiền hà hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động phối hợp giữa doanh nghiệp lữ hành quốc tế và các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại cảng biển khu vực Đà Nẵng hoặc gây tổn thất cho doanh nghiệp và uy tín của địa phương. Nếu vi phạm thì tuỳ theo mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra sẽ bị xử theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế

Giao Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy chế và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND thành phố

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, các cơ quan, tổ chức phải kịp thời phản ánh về UBND thành phố (thông qua Sở Du lịch) để xem xét sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp.