Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

60/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THAY ĐỔI MỘT SỐ THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp, các ngành ;
Căn cứ Chỉ thị số 04/2001/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 24/2000/QĐ-UB-NN ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công nhiệm vụ và thay đổi một số thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố tại Tờ trình số 29/TTr-PCLB ngày 06 tháng 7 năm 2001, để Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố hoạt động có hiệu quả và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thay đổi một số thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố như sau :

1.1. Ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng Ban thay ông Lê Thanh Hải;

1.2. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó ban Thường trực (phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn của thành phố) thay ông Đỗ Quang Trung;

1.3. Ông Ngô Bá Trắc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố làm Ủy viên thay ông Trần Công Điền.

Toàn bộ danh sách và bảng phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố hiện nay được đính kèm theo quyết định này.

Điều 2. Thường trực Ban và Văn phòng Thường trực Ban :

2.1. Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhận; địa chỉ số 176, đường Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại 8297623, 8297614, 8292619 ; Fax 8294764.

2.2. Giao Chi cục Quản lý nước và Phòng chống, lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ; đặt tại lầu 2, địa chỉ số 176, đường Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại 8232742, 8257446, 8297598, 8233811; Fax 8232742.

Điều 3. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố có nhiệm vụ :

3.1. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận-huyện và các ngành, xây dựng phương án kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả do bão, lụt, thiên tai gây ra nhằm bảo vệ kinh tế, dân cư trên địa bàn thành phố.

3.2. Tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành các cấp khẩn trương triển khai thực hiện việc phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu kịp thời khi có tình huống đột xuất do lụt, bão, thiên tai để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân ; tổng hợp tình hình, số liệu thống kê thiệt hại báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

3.3. Lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện và doanh nghiệp theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

3.4. Cuối mùa mưa, tổ chức tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai của thành phố ; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm tới trình Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ có liên quan.

3.5. Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố đảm nhận nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, bộ máy của sở, ngành, đơn vị mình giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2000/QĐ-UB-NN ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các Ông, Bà có tên trong danh sách Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 5
- BCĐ PCLB Trung ương
- VPUB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn
- BCH PCLB TKCN Bộ Thủy sản
- Phân ban Chỉ đạo PCLB miền Nam
- BCH PCLB Hồ Dầu Tiếng,
 Trị An, Thác Mơ
- TT.TU, TT HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, VX, CNN, KT
- Ban TCCQ/TP, Kho bạc NN/TP
- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ,
 MTTQ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
- Các Tổng Công ty NNSG, Tổng Cty TMSG,
 Tổng Cty XDSG, Tổng Cty VLXD SG,
 Tổng Công ty Địa ốc Sàigòn
- Chi cục QLN và PCLB (4b)
- Đài Truyền hình, Đài phát thanh
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải