Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật Tchức Chính phủ và Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đi, bsung một sđiều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn nghiệp vụ về kiểm soát Thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đnghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình s 724/TTr-SGTVT ngày 31/3/2021 và ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Báo cáo số 15/BC-VPUB ngày 07/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

- Cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công khai thực hiện;

- Đồng thời tham mưu công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

- Thủ tục hành chính số 50, số 55, số 56 mục I, Phần I - Lĩnh vực đường bộ tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thủ tục hành chính số 1, số 3, số 4 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
(b/c)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
(b/c)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
(b/c)
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TT.CNTT và TT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, TTPVHCC. VTTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tấn Cảnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Ninh Thuận)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Cấp giấy phép lái xe quốc tế

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 44, đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)

135.000 đồng/lần

Quyết định số 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2

Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định

-Như trên-

135.000 đồng/lần

-Như trên-

3

Cấp mới Giấy phép lái xe

05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch

-Như trên-

- Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đ/lần.

- Phí sát hạch lái xe:

+ Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000đồng/lần; sát hạch thực hành: 50.000đồng/lần.

+ Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F); sát hạch lý thuyết: 90.000đồng/lần; sát hạch trong hình: 300.000 đồng/lần; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

-Như trên-

4

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

-Như trên-

135.000 đồng/lần

-Như trên-

5

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

-Như trên-

135.000 đồng/lần

-Như trên-

6

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

-Như trên-

135.000 đồng/lần

-Như trên-