Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 67/TTr-CP ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 598/QĐ-CTN ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.  

Nguyễn Ái Ngọc, sinh ngày 12/9/2003 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Yau Oi Estate, Oi Yee House, 24/29, Tuen Mun, N.T

Giới tính: Nữ

2.  

Lê Mi Yan, sinh ngày 08/7/1994 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat B, 18/F, Prosper Centre, 29 Sau Fu Street, Yuen Long, N.T.

Giới tính: Nữ

3.  

Đinh Khánh, sinh ngày 16/12/1995 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Room 101, 1/F Hing Shing House Tai Hing Estate, Tuen Mun New Territories.

Giới tính: Nam

4.  

Nguyễn Ngọc Thành, sinh ngày 14/4/1997 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: FLT/RM 4002 FLR 40 Ying Shun Hse Choi Ying Est Kowloon.

Giới tính: Nam

5.  

Fan Hang Yu Helli, sinh ngày 31/10/1992 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Room 1703 Tin Shiu Wai Tin Wah Estate Wah Sui House

Giới tính: Nữ

6.  

Lương Thị Thu Giang, sinh ngày 21/01/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 707 Wu Pue House Tuen Mun

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 1/136 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng.

Giới tính: Nữ

7.  

Lê Thị Ảnh, sinh ngày 24/01/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat M3 3/F Tai Kok Tsui Mans 41-63 Oak ST Tai Kok Tsui KLN

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Bãi Cát, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Giới tính: Nữ

8.  

Tăng Tuyết Hằng, sinh ngày 19/10/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 232 Sik Kong Wai G/F Ha Tsuen Yuen Long N.T

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 44 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nữ

9.  

Trần Thị Thúy Hương, sinh ngày 21/3/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wu King EST, Wu Yuet 804 Tuen Mun

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 40 Miếu Hai xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng.

Giới tính: Nữ

10.  

Hoàng Thị Ngọc, sinh ngày 02/3/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat J, 28/F BLK 12, Gloriou SGDN Tuen Mun N.T

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đoàn Kết, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Giới tính: Nữ

11.  

Trần Thị Nga, sinh ngày 28/10/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 1529 Hung Cheong House Hung Fuk Estate Hung Shui Kiu N.T

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 108 phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng.

Giới tính: Nữ

12.  

Đinh Thị Thanh Huyền, sinh ngày 26/4/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 1214 RM-Tak Yee House Tak Tin EST Lam Tin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1, Cộng Hòa, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Giới tính: Nữ