Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 cùa Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ;

Căn cứ Kết luận số 371-KL/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung định mức, tiêu chuẩn trang bị xe ô tô chuyên dùng;

Căn cứ Công văn số 15/HĐND-THKT ngày 05/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc thiết bị và xe ô tô chuyên dùng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1701/STTTT-IOC ngày 25/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng đơn vị tại Điu 1 và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Thường vụ Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- VP: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

(Kèm Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị

Loại xe

Số lưng

Đơn giá (1.000 đ)

Thành tiền (1.000 đ)

1

Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh

 

 

 

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác giám sát lưu động

Xe 07 chỗ ngồi 02 cầu

1

1.200.000

1.200.000

 

Tng cộng

 

1

 

1.200.000