Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2012/QĐ-UBND NGÀY 05/10/2012 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NUÔI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI CỦA TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4326/TTr-SNN ngày 12/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An.

Lý do: Việc triển khai thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển nuôi thủy sản vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, cơ bản hoàn thành mục tiêu chính sách đề ra.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Các tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản tại các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh đã đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh và đã được thẩm định phê duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì được nhận hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Đức Huệ, thị xã Kiến Tường và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Cục KSTTHC -Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm tin học;
- Phòng: KT+THKSTTHC;
- Lưu: VT, SNN, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần