Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU CHO VAY, THU HỒI VỐN TỪ NGUỒN QUỸ QUỐC GIA HỖ TRỢ VIỆC LÀM NĂM 2001.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới và Thông tư Liên tịch số 13/1999/TT-LT ngày 08/5/1999 của Liên Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm ;
Xét tờ trình số 1323/DAN ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2001 cho các quận-huyện theo biểu tổng hợp đính kèm.

Điều 2. Giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, không để vốn tập trung vào một thời điểm. Định kỳ hàng tháng, quý các quận-huyện báo cáo tiến độ cho vay, thu hồi vốn và số hộ, số lao động được trợ vốn có việc làm về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Bộ LĐ-TBXH, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT HĐND/TP
- TTUB : CT, các PCT
- Kho bạc NN, BCĐ Dự án nhỏ  
- Sở LĐTB-XH, Sở TC-VG, Sở KH-ĐT
- VPUB : PVP/VX-TM
- Tổ VX, TM  
- Lưu (VX)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài