Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 272/TTr-BDT ngày 06/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 585/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết TTHC

Địa điểm, thời gian tiếp nhận Hồ sơ và Trả kết quả

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

15 ngày kể từ ngày Ban Dân tộc nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc. Thời gian từ 07h30 đến 11h30 và Từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Đường Bưu điện

Không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

15 ngày kể từ ngày Ban Dân tộc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc. Thời gian từ 07h30 đến 11h30 và Từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Đường Bưu điện

Không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.