Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng.
Căn cứ Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số: 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số: 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và chi phí quản lý khảo sát xây dựng công trình.
Căn cứ Đơn giá ca máy và thiết bị thi công, ban hành kèm theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh Lào Cai
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số: 88/SXD-QLKT ngày 28 tháng 6 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thay thế cho bộ Đơn giá đã ban hành tại Quyết định số: 82/2001/QĐ.UB ngày 22 tháng 03 năm 2001 của UBND tỉnh Lào Cai.

Bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình là cơ sở cho các công việc: Lập kế hoạch, dự toán, tổng dự toán, xét thầu, thanh toán, quyết toán, quản lý vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan: Hướng dẫn việc thực hiện bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên toàn tỉnh, đồng thời tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) đề xuất và báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khảo sát xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đối với các dự án đã được thanh quyết toán hoặc đã có Quyết định trúng thầu, chỉ định thầu thì không phải thực hiện theo bộ đơn giá này. Các công trình đang lập dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật), dự toán, tổng dự toán, hoặc đang thực hiện bước đấu thầu, chỉ định thầu phải thực hiện theo quy định của bộ đơn giá này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 82/2001/QĐ.UB ngày 22/03/2001 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính;
- TT.Đoàn ĐB QH tỉnh Lào Cai;
- TT.TU, HĐND và UBND tỉnh;
- TT.UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Các BQLDA trong tỉnh;
- Lưu: VT-TH-XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường