Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
*******

SỐ: 58/2003/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ II ngày 26 tháng 3 năm 2003 thông qua.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 58/2003/QĐ-BNV ngày 22/9/2003)

Chương 1:

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Hiệp hội lấy tên là Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam

 Tên tiếng Anh: VIETNAM AUTOMOBILE TRANSPORTATION ASSOCIATION

 Viết tắt là: VATA

Điều 2. Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các pháp nhân, cá nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải ôtô hoặc liên quan đến vận tải ôtô, không phân biệt thành phần kinh tế

 Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động.

Điều 3. Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng

Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội, Hiệp hội có Văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật

Điều 4. Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, chịu sự quản lý của Bộ Giao thông vận tải trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… về lĩnh vực vận tải ôtô hoặc liên quan đến vận tải ôtô, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội:

 1. Tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành Vận tải ôtô trong các thành phần kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường từ các hoạt động vận tải ôtô, bảo hộ an toàn lao động.

 2. Đại diện cho Hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành Vận tải ôtô; bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên; giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành và của hội viên; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 3. Động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của Hội viên; hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới; đoàn kết giúp đỡ nhau trong khó khăn đời sống.

 4. Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp.

 Cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường, giá cả để hội viên bố trí lại sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

 5. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển. Xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp với hội viên, giữa hội viên với các tổ chức kinh tế.

 6. Tổ chức đào tạo bằng các hình thức thích hợp để giúp các doanh nghiệp nâng cao kiến thức và năng lực quản lý kinh doanh, nâng cao trình độ kỹ thuật ngành vận tải ôtô theo quy định của pháp luật

 7. Hòa giải các bất đồng, tranh chấp giữa các hội viên thông qua thương lượng, hợp tác.

 8. Xây dựng tổ chức Hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp hội.

 Xây dựng và phát triển các mối quan hệ quốc tế với các cá nhân và tổ chức quốc tế, trong khu vực Đông Nam Á và các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật.

 9. Tổ chức các trung tâm đào tạo, dịch vụ, tư vấn…trực thuộc Hiệp hội khi có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

 10. Xuất bản tập san, các tài liệu phổ biến kỹ thuật và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên

 1. Hội viên chính thức: Các pháp nhân, cá nhân của Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, khoa học, kỹ thuật, dịch vụ… thuộc lĩnh vực vận tải ôtô hoặc liên quan đến vận tải ôtô tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội, đóng tiền nhập Hiệp hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội

 Người được các hội viên là pháp nhân cử tham gia Hiệp hội phải là người có thẩm quyền của hội viên là đơn vị có tư cách pháp nhân. Trong trường hợp người được cử tham gia Hiệp hội nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, thì hội viên là đơn vị có tư cách pháp nhân sẽ cử người thay thế.

 Hiệp hội được thu nhận hội viên là các Hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến vận tải ôtô đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập theo quy định của pháp luật.

 2. Hội viên liên kết: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, khoa học, kỹ thuật, dịch vụ…thuộc lĩnh vực vận tải ôtô hoặc liên quan đến vận tải ôtô và các tổ chức sản xuất, kinh doanh có vốn nước ngoài…tán thành Điều lệ của Hiệp hội, có đơn xin gia nhập đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

 3. Hội viên danh dự: Những công dân, các nhà quản lý khoa học, kỹ thuật và tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự nghiệp phát triển ngành nói chung và Hiệp hội nói riêng được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

Điều 7. Thủ tục chấm dứt quyền hội viên:

 1. Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Hiệp hội, cần gửi đơn cho Ban chấp hành Hiệp hội.

 2. Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến thể diện, uy tín và tài chính của Hiệp hội.

 3. Bị cơ quan nhà nước đình chỉ hoạt động, bị giải thể hay bị tuyên bố phá sản.

 Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm dứt sau khi Ban chấp hành Hiệp hội ra thông báo.

 Ban chấp hành Hiệp hội thông báo danh sách hội viên xin rút khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên xóa tên cho tất cả các hội viên khác biết.

Điều 8. Quyền lợi của hội viên:

 1. Được tham gia đại hội, bầu cử đại biểu tham dự đại hội của Hiệp hội

 2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hiệp hội; được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội.

 3. Được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban chấp hành Hiệp hội và các chức vụ khác của Hiệp hội.

 4. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm sản xuất, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.

 5. Được Hiệp hội giúp đỡ, bảo trợ trong các công trình nghiên cứu riêng, các sáng kiến phát minh trong nghề, bảo vệ quyền lợi chính đáng trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo đúng pháp luật của Nhà nước.

 6. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài ngành để hợp đồng sản xuất, làm chuyên gia kỹ thuật…

 7. Được quyền ra khỏi Hiệp hội.

 8. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

Điều 9. Hội viên có nghĩa vụ:

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này; thực hiện nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới.

 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

 3. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

 4. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ theo quy định.

Chương 4:

TỔ CHỨC HỘI

Điều 10. Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và bình đẳng với mọi hội viên.

 Các cơ quan chấp hành hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

Điều 11. Tổ chức của Hiệp hội gồm:

 - Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu các thành viên

 - Ban Chấp hành

 - Ban Thường trực Hiệp hội

 - Ban Kiểm tra

 - Tổ chức cơ sở chuyên ngành

 - Văn phòng đại diện

Điều 12. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam:

 1. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hiệp hội. Đại hội được tổ chức 5 năm một lần.

 2. Nhiệm vụ chính của Đại hội:

 - Thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động mới của Hiệp hội;

 - Quyết định phương hướng và chương trình công tác của Hiệp hội;

 - Quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hiệp hội;

 - Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành Hiệp hội;

 - Thảo luận, phê duyệt quyết toán tài chính và thông qua kế hoạch tài chính khóa mới;

 - Bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra của Hiệp hội.

 3. Đại hội đại biểu có thể được triệu tập bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hiệp hội theo đề nghị của 2/3 ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, hoặc trên 1/2 số hội viên yêu cầu.

 4. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Điều 13. Ban chấp hành:

 1. Ban chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 kỳ đại hội. Số lượng ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết định và được bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc giơ tay. Người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ.

 Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội, hoặc theo đề nghị của hơn 1/2 số hội viên.

 Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội là 5 năm một lần, hoạt động theo quy chế được Đại hội thông qua.

 2. Ban chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ một năm một lần.

 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Hiệp hội:

 - Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội.

 - Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội cho thành viên biết.

 - Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm.

 - Quy định tổ chức và hoạt động các Ban chuyên môn, văn phòng Hội, văn phòng đại diện tại các khu vực; Quy định các nguyên tắc, chế độ, sử dụng và quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội

 - Bầu cử và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Hiệp hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên thường trực.

- Bầu bổ sung hoặc bãi miễn các uỷ viên Ban chấp hành (khi cần thiết).

 - Cử trưởng các Ban chuyên môn, các Trưởng đại diện của Hiệp hội ở các khu vực.

 - Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội.

 - Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị đại biểu hàng năm.

 - Xét kết nạp, khai trừ hội viên.

Điều 14. Ban Thường trực:

 1. Ban Thường trực do Ban chấp hành Hiệp hội bầu, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và một số ủy viên. Số lượng ủy viên do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định.

 2. Ban thường trực thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa 2 kỳ họp và phải báo báo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban chấp hành Hiệp hội.

 3. Ban thường trực hoạt động theo Quy chế được Ban chấp hành Hiệp hội thông qua.

Điều 15. Chủ tịch và Phó Chủ tịch:

 1. Chủ tịch Hiệp hội có quyền hạn và trách nhiệm:

 - Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật.

 - Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội.

 - Triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội.

 - Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội.

 - Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hiệp hội và toàn thể Hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

 2. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể và một phó Chủ tịch có thể được ủy quyền điều hành công việc của Ban chấp hành Hiệp hội khi Chủ tịch vắng mặt.

Điều 16. Tổng Thư ký Hiệp hội:

 - Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

 - Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

 - Định kỳ báo cáo cho Ban thường trực và Ban chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội.

 - Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội.

 - Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các hội viên.

 - Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

Điều 17. Văn phòng Hiệp hội

 1. Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Tổng thư ký trình Ban chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

 2. Các nhân viên của Văn phòng Hiệp hội được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn.

 3. Kinh phí hoạt động của Văn phòng do Tổng thư ký dự trù trình Ban chấp hành Hiệp hội duyệt.

Điều 18. Ban kiểm tra:

 1. Ban kiểm tra do Đại hội toàn thể Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng ủy viên Ban kiểm tra do Đại hội quyết định.

 2. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Đại hội thông qua.

Chương 5:

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

 Điều 19. Nguồn thu của Hiệp hội:

 - Lệ phí gia nhập Hiệp hội.

 - Hội phí của Hội viên đóng góp theo quy định.

 - Tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 - Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 20. Các khoản chi của Hiệp hội

 Được chi theo Quy chế tài chính của Hiệp hội như trả lương cho nhân viên, bồi dưỡng cộng tác viên, cho cơ sở hạ tầng, giao tế, từ thiện và các khoản chi hợp lý khác do Thường trực Hiệp hội quyết định.

Điều 21. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản

 1. Ban chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của Nhà nước.

 2. Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm cho hội viên biết.

Chương 6:

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

 Những hội viên, thành viên Ban chấp hành Hiệp hội, Ban thường trực, Ban kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển ngành Vận tải ôtô, xây dựng Hiệp hội sẽ được Hiệp hội khen thưởng xứng đáng và có thể được Hiệp hội đề nghị các cơ quan Nhà nước khen thưởng.

Điều 23. Kỷ luật

 Hội viên, thành viên Ban chấp hành Hiệp hội, Ban thường trực, Ban kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn thương đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí một năm, sẽ tùy mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc xóa tên trong danh sách Hội viên hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Đại hội toàn quốc Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nhất trí thông qua và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

Điều 25. Bản Điều lệ này đã được Đại hội nhiệm kỳ II Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nhất trí thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ Nội vụ phê duyệt. Bản Điều lệ sẽ không còn hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể./.