Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5772/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH CẤP “HỘ CHIẾU VẮC XIN”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

Điều 2. Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” ban hành theo Quyết định này được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các bộ: Ngoại giao, Công an, Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

 

BIỂU MẪU VÀ QUY TRÌNH CẤP “HỘ CHIẾU VẮC XIN”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5772/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế)

1. Biểu mẫu “Hộ chiếu vắc xin”

1.1. Các trường thông tin hiển thị:

1. Họ và tên;

2. Ngày tháng năm sinh;

3. Quốc tịch;

4. Bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới;

5. Số mũi tiêm đã nhận;

6. Ngày tiêm;

7. Liều số;

8. Vắc xin;

9. Sản phẩm vắc xin;

10. Nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc xin;

11. Mã số của chứng nhận.

Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hoá và được đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D. Yêu cầu cụ thể sẽ được mô tả tại Mục 4.

1.2. Các thông tin trên bao gồm họ và tên và ngày sinh kết hợp với giấy tờ định danh khác như CMND, CCCD hay hộ chiếu để giúp định danh người sở hữu.

1.3. Các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới, vắc xin, loại vắc xin và nhà cung cấp hoặc sản xuất sẽ được hiển thị tương ứng với tài liệu “COVID-19 vaccine tracker and landscape” của WHO được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của WHO và “Value Sets for EU Digital COVID Certificates” do Liên minh Châu Âu (EU) ban hành.

1.4. Ngày tiêm và số mũi tiêm đã nhận để xác định thông tin tiêm chủng.

1.5. Mã QR hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

Hình 1: Minh họa Chứng nhận điện tử đã tiêm vắc xin COVID-19 của Việt Nam trên thiết bị di động

2. Quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”

2.1. Sơ đồ quy trình

2.2. Mô tả quy trình

- Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19 và Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 5/11/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

- Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

Dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 cần đáp ứng quy định tại Mục 3 và Mục 4.

- Bước 3: Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định tại Mục 5.

Các ứng dụng phòng chống dịch quốc gia và các ứng dụng tiện ích khác (nếu được sự đồng ý của cá nhân người sử dụng) tiếp nhận và lưu giữ xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dạng mã QR theo hướng dẫn trao đổi dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.

3. Chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19

TT

Thông tin

Ví dụ

 

Thông tin cá nhân

 

1

Họ và tên

Nguyễn Văn A

2

Ngày sinh

20/10/1999

3

Số điện thoại

0912345678

4

Số Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân

001123456789

5

Số hộ chiếu

Nếu có

6

Quốc tịch

Việt Nam

 

Mũi tiêm số 1

 

7

Vắc xin*

EU/1/20/1528

8

Loại vắc xin*

1119305005

9

Nhà cung cấp/sản xuất*

ORG-100030215

10

Mũi tiêm số

1

11

Ngày tiêm

20/6/2021

12

Tên đơn vị tiêm chủng

 

13

Tên cơ sở quản lý

 

 

Mũi tiêm số 2

 

14

Vắc xin*

EU/1/20/1528

15

Loại vắc xin*

1119305005

16

Nhà cung cấp/sản xuất*

ORG-100030215

17

Mũi tiêm số

2

18

Ngày tiêm

20/7/2021

19

Tên đơn vị tiêm chủng

 

20

Tên cơ sở quản lý

 

21

Tổng số liều đã tiêm

2

Chữ ký số của cơ sở tiêm chủng

*Vắc xin, loại vắc xin và nhà cung cấp hoặc sản xuất điền theo thông tin tại Mục 4. Danh mục các bảng mã quốc tế

4. Danh mục các bảng mã quốc tế

4.1. Bệnh dịch

Code

Tên bệnh dịch

840539006

COVID-19

4.2. Loại Vắc xin

Code

Tên loại vắc xin

1119305005

Vắc xin antigen SARS-CoV-2

1119349007

Vắc xin mRNA SARS-CoV-2

J07BX03

Vắc xin Covid-19 khác

4.3. Sản phẩm Vắc xin

Code

Tên sản phẩm vắc xin/ tên vắc xin

EU/1/20/1528

Comirnaty/ Pfizer

EU/1/20/1507

Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna)/Moderna

EU/1/21/1529

Vaxzevria/ Astrazeneca

EU/1/20/1525

COVID-19 Vaccine Janssen/ Janssen

Hayat-Vax

Hayat-Vax/ Hayat-Vax

BBIBP-CorV

BBIBP-CorV/ Vero-Cell

Sputnik-V

Sputnik-V/ Sputnik

Abdala

Abdala/ Abdala

4.4. Tên nhà sản xuất/thương hiệu

Code

Tên nhà sản xuất/thương hiệu

ORG-100030215

BioNTech Manufacturing GmbH

ORG-100031184

Rovi Pharma Industrial Services, S.A, Spain Recipharm Monts, France

ORG-100001699

AstraZeneca, AB

ORG-100001417

Janssen-Cilag International NV

ORG-100023050

Gulf Pharmaceutical Industries

ORG-100020693

Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd

CIGB

Cuba CIGB (Center for Genetic Engineering and Biotechnology)

5. Quy trình kỹ thuật tạo mã QR

5.1. Quy trình khởi tạo mã QR

Hình 2: Quy trình khởi tạo mã QR

5.2. Yêu cầu kỹ thuật với các bước trong quy trình khởi tạo mã QR

STT

Nội dung

Yêu cầu kỹ thuật

1

Định dạng dữ liệu tại phần II

Định dạng Json (theo RFC 7159)

2

Chuyển dữ liệu JSON thành CBOR

Sử dụng thuật toán chuyển đổi định dạng JSON thành định dạng CBOR (theo RFC 8392)

3

Ký số

Sử dụng thuật toán ký số RSA (theo RFC 8230) 2048 bits cùng thuật toán băm SHA-256 (theo ISO/IEC 10118- 3:2004)

4

Mã hoá và nén dữ liệu CBOR

Sử dụng giao thức COSE (theo RFC 8152)

5

Nén dữ liệu đã được COSE

Sử dụng thuật toán Zlib (theo RFC1950)

6

Thay đổi cấu trúc dữ liệu

Sử dụng thuật toán BASE45

7

Tạo hình ảnh 2D

Sử dụng thuật toán ASCII (theo phần 3 tài liệu ICAO 9303) và hình thành mã vạch QR (theo ISO/IEC 18004:2015)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 5772/QĐ-BYT năm 2021 về Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 5772/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/12/2021
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Trần Văn Thuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/12/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản