Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết định số 4936/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 627/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 768/TTr-SVHTTDL ngày 02/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính, gồm: 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao và 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa được công bố tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 và Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
571/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực thể dục, thể thao

1

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên (Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên) hoặc gửi qua bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh

Không quy định

 

Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

 

 

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4936/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

2

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

A. Lĩnh vực thể dục, thể thao

1

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên (Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên) hoặc gửi qua bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh

Không quy định

Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

 

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4936/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

B. Lĩnh vực văn hóa

I. Lĩnh vực mỹ thuật

1

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên (Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên) hoặc gửi qua bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh

Không quy định

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 627/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II. Lĩnh vực văn hóa cơ sở

1

Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên (Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên) hoặc gửi qua bưu điện

 

- Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép là 15.000.000đ/giấy

- Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép là 10.000.000đ/ giấy

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ.

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.

- Các Thông tư của Bộ VHTTDL: Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12/2009; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/ 2011; Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/ 2012.

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

2

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Phú Yên (Đ/c 206A Trần Hưng Đạo, P4 Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên) hoặc gửi qua bưu điện

 

3.000.000đ/ Giấy phép

- Điều 41 của Luật quảng cáo ngày 21/6/2012.

- Điều 20 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

-Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính.

-Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.  

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

1.500.000đ/ Giấy phép

 

4

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

TT

Tên thủ tục hành chính

Số Quyết định đã được công bố

A. Lĩnh vực thể dục, thể thao

1

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Được công bố tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

B. Lĩnh vực văn hóa

I. Lĩnh vực mỹ thuật

1

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Được công bố tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

II. Lĩnh vực văn hóa cơ sở

1

Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường

Được công bố tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Được công bố tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

4

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam