Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57-TTg

Hà Nội , ngày 15 tháng 2 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ XÃ MIỀN NÚI VÀ XÃ CÓ KHÓ KHĂN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng tháng trợ cấp thêm cho 16 cán bộ đang làm công tác đảng, công tác chính quyền, công tác đoàn thể ở những xã miền núi, những xã thu ngân sách không đủ chi trả phụ cấp cho cán bộ hiện đang hưởng mức phụ cấp bình quân dưới 40.000 đồng/tháng, như sau:

- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã: 60.000 đồng/tháng,

- Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch xã: 50.000 đồng/tháng

- Các chức danh khác: 40.000 đồng/tháng.

Điều 2. Đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng được trợ cấp thêm cho đủ mức dưới đây:

- Bí thư Đảng Uỷ xã, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã: 30.000 đồng/tháng.

- Các chức danh khác: 20.000 đồng/tháng.

Xã nào đã trả đủ mức trợ cấp quy định trên không được tính phụ cấp thêm.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định số xã của tỉnh được hưởng mức trợ cấp quy định trên. kinh phí trợ cấp do ngân sách tỉnh cân đối chi trả. Những xã đã thực hiện quyết định số 72-HĐBT ngày 13-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng không được phụ cấp thêm theo Quyết định này

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-1993.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có xã miền núi, xã có khó khăn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)