Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2016/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2016  CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 621/TTr-SNV ngày 04 tháng 10 năm 2018 và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-STTTT ngày 11 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh:

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Công nghệ thông tin;

d) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

e) Phòng Bưu chính - Viễn thông.

2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.”

2. Điểm a Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Chức năng: Văn phòng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, quản trị, công tác đối nội, đối ngoại, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, hàng năm của đơn vị; thực hiện chức năng thống kê, tài chính, kế toán, quản lý về dịch vụ công, phí, lệ phí.”

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 7. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

1. Vị trí, chức năng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng, tự trang trải một phần kinh phí để hoạt động. Có chức năng vận hành, tham mưu đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng hệ thống trung tâm dữ liệu của tỉnh; hỗ trợ hệ thống thông tin chính quyền điện tử; đảm bảo an toàn, an ninh mạng và an toàn, an ninh thông tin; tư vấn, thực hiện các đề tài, dự án, hạng mục về thông tin và truyền thông; phối hợp, liên kết tổ chức đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tại địa phương; truyền thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện các dịch vụ về thông tin và truyền thông.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Các phòng thuộc Trung tâm gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông; Phòng Truyền thông - Ươm tạo doanh nghiệp.”

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2018./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng