Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 57/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ VÀ HIỆP ĐỊNH THỰC HIỆN GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN THEO ĐIỀU 10 CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế và Hiệp định thực hiện giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản theo điều 10 của Hiệp định Đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản ký tại Tokyo ngày 25 tháng 12 năm 2008 và các phụ lục liên quan.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của hai Hiệp định nói trên.

Điều 3. Các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hai Hiệp định này.

 

 

Nơi nhận:
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: Công thương, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm