Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 13 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kề từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 57/2006/QĐ- UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Mục tiêu

- Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí đang đặt ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và công dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Làm căn cử cho các cấp, các ngành xây dựng chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

II. Yêu cầu

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, công chức, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng nhiệm vụ, đề ra biện pháp cụ thể phù hợp với từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả một số giải pháp, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Nội dung Chương trình

A. Nhiệm vụ chung

1. Tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.1 Giao Sở Tài chính chủ trình, phối hợp Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai đợt tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên các ngành, cấp, tổ chức, đơn vị trong đầu quý III/2006.

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đoàn thể, tổ chức quần chúng có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình của Chính phủ, Chương trình hành động của tỉnh và của cấp mình, ngành mình, đơn vị mình đến từng cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.2. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hình thức thích hợp và có hiệu quả; Kịp thời biểu dương những các nhân, đơn vị tích cực, điển hình tiêu biểu triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán, lên án các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

2. Hoàn thiện và ban hành các chế độ, tiêu chuẩn, định mức địa phương

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các định mức, chế độ, tiêu chuẩn do địa phương ban hành trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý ngân sách; thực hiện chương trình quốc gia; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng nhà và đất công; tài sản công; khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; quản lý, sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài (ODA;NGO); mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; tiết kiệm điện năng… Trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hình thức xử lý đối với các văn bản quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; đồng thời sửa đổi, bổ sung các chế độ, tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các vi phạm

3. Công khai minh bạch trong thực hiện, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về công khai để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai. Đưa công tác công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nề nếp trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước. Trước mắt tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách và các nguồn tài chính được giao, kế hoạch và tình hình mua sắm tài sản công, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; công khai quản lý xây dựng, sử dụng trụ sở, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và các tài sản trong cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tăng cường giám sát của các tổ chức, đoàn thể, công chức, viên chức, nhân dân; đồng thời báo cáo tình hình thực hiện công khai trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và đánh giá kết quả giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp định kỳ (quý, năm) để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính.

B. Nhiệm vụ cụ thể

Giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trong năm 2006 và quý I/2007 tập trung thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực sau:

1. Quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước

1.1. Về đầu tư xây dựng cơ bản

Các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý về quy hoạch; công tác chuẩn bị đầu tư; lập dự án khả thi phải sát với yêu cầu của nhiệm vụ đầu tư, tiêu chuẩn, định mức, quy trình, quy phạm, đơn giá, chế độ chi phí quy định, giảm đến mức thấp nhất các chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư và nghiệm thu công trình; bảo đảm đúng tiến độ.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố công khai chi tiết việc bố trí vốn, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan:

+ Rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền quyết, chưa xác định rõ hiệu quả, chưa bố trí được nguồn vốn và vi phạm Quy chế quản lý đầu tư xây dựng trong quý II/2006.

+ Trên cơ sở định mức phân bổ ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản của Trung ương, xây dựng kế hoạch chi tiết phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản địa phương năm 2007, trong đó ưu tiên thanh toán nợ khối lượng công trình của các năm trước, các dự án cấp bách phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hoàn thành trong quý III/2006.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng căn cứ quy định của Nhà nước, rà soát, tổng hợp đề xuất cơ chế thực hành tiết kiệm (mức giảm giá) đối với các công trình, dự án được thực hiện bằng hình thức chỉ định thầu; xây dựng quy định quản lý kiểm định chất lượng các công trình xây dựng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương làm cơ sở cho việc lập dự toán công trình xây dựng, hoàn thành trong quý II/2006; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chủ đầu tư để kịp thời phát hiện những bất cập, sai sót trong suất quá trình thực hiện đầu tư.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, tổ chức sắp xếp lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng tinh giảm bộ máy hoạt động, đủ khả năng đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành trong quý III/2006.

- Các cơ quan, đơn vị có dự án, công trình xây dựng phải công bố công khai quy hoạch, thiết kế và dự toán để cán bộ, công chức cơ quan tham gia kiểm tra, giám sát công trình xây dựng từ đấu thầu, thực hiện dự án, mua sắm thiết bị và nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng phối hợp các ngành quản lý hướng dẫn việc công khai, đồng thời kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền các đơn vị vi phạm quy định trong việc công khai nội dung này.

1.2. Về chi thường xuyên

- Các ngành, các cấp, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác thực hiện dự toán, quyết toán và điều hành các nguồn vốn, kinh phí được giao đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

- Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chi trong tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung kiểm soát đối với các nội dung chi: kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiểm tra và công bố công khai những đơn vị sử dụng lãng phí kinh phí Nhà nước, thực hiện không đúng chế độ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại, mua sắm, sử dụng xe ô tô, sử dụng đất, trụ sở,... căn cứ quy định của Nhà nước về bồi thường, xử lý, kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm, xác định rõ trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị có vi phạm các nội dung trên.

- Giao Sở Tài chính chủ in, phối hợp với:

+ Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra thu hồi nộp ngân sách Nhà nước kinh phí sử dụng không đúng mục đích, sai chế độ quy định của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Không bố trí kinh phí cho các đề tài, dự án thực hiện không đúng tiến độ, không mang lại hiệu quả trong việc ứng dụng vào thực tế.

+ Phối hợp các Sở, ngành rà soát, điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách cho hoạt động quản lý hành chính, hoạt động sự nghiệp.

2. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp Nhà nước địa phương (bao gồm các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa mà Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối)

- Căn cứ chế độ quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các doanh nghiệp Nhà nước ban hành các cơ chế, định mức, tiêu chuẩn để quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước giao; triệt để tiết kiệm về sử dụng kinh phí tiếp khách, hội nghị, đón nhận Huân, Huy chương, đi công tác trong nước, nước ngoài...;

- Thực hiện kiểm toán bắt buộc và công khai tài chính đối với tất cả các doanh nghiệp Nhà nước theo quy định, trước hết công khai việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế trong đầu tư xây dựng; mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ cho sản suất kinh doanh; sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo chế độ trong các doanh nghiệp Nhà nước cho toàn thể cán bộ, công nhân trong đơn vị biết.

- Các cơ quan quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời theo thẩm quyền xử lý nghiêm các doanh nghiệp, đơn vị vi phạm các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện các nội dung trên.

3. Quản lý, sử dụng đất, trụ sở làm việc, nhà công vụ

- Giao Sở Tài chính chủ trình, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát tổng hợp lại toàn bộ diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trong phạm vi quản lý, đề xuất biện pháp thu hồi diện tích đất đai, trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích; có kế hoạch sắp xếp lại theo nhu cầu sử dụng của các đơn vị đảm bảo sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý III/2006.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát tổng hợp lại toàn bộ diện tích đất đai được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nghiệp Nhà nước và tổ chức khác (gọi chung là tổ chức) thuộc phạm vi quản lý; căn cứ quyết định của Nhà nước về việc xác định giá trị sử dụng đất để tính vào tài sản của Nhà nước giao cho đơn vị sử dụng. Sở Tài chính có trách nhiệm cùng cơ quan có liên quan tính toán cụ thể và thực hiện nội dung này trogn quý III/2006. Các tổ chức Nhà nước chịu trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

- Các ngành, các cấp theo chức năng nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các dự án. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp các dự án kinh doanh phát triển nhà không đúng quy định của Nhà nước, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý III/2006; Đồng thởi phối hợp các Sở liên quan đôn dốc đẩy nhanh các dự án trọng điểm của tỉnh.

4. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài nguyên thiên nhiên xem xét lại quy hoạch, kế hoạch khai thác sử dụng từng loại tài nguyên, đặc biệt tập trung rà soát lại kế hoạch sử dụng tài nguyên đất, nước, khoáng sản; Chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan có liên quan, căn cứ quy định của Nhà nước xây dựng chính sách khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cá nhân có dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên, ứng dụng hiệu quả trong thực tế đảm bảo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí về tài nguyên và đảm bảo phát triển bền vững về môi trường trong quý I/2007.

5. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, công tác đào tạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

- Căn cử quy định của Nhà nước về đào tạo, sử dụng lao động và thời gian lao động, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, quy định sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phát huy đúng năng lực, sở trường của mỗi người đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, ngành nghề được đào tạo phù hợp với nhu cầu của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý I/2007.

- Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, quy hoạch các trường đào tạo nghề, xây dựng chương trình cho phù hợp với nhu cầu thị trường; Nâng cao chất lượng lao động, chú trọng đào tạo công nhân có trình độ tay nghề cao đáp ứng cho các ngành mũi nhọn của tỉnh, thị trường lao động trong nước và nước ngoài.

- Giao Sở Nội vụ căn cứ văn bản hướng dẫn của Nhà nước, xây dựng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ quan Nhà nước. Thời gian hoàn thành trong quý I/2007.

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng quy định về giám sát nội bộ về kỷ luật lao động, sử dụng thời gian lao động, nâng cao hiệu quả công việc và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Đối với sản xuất và tiêu dùng của nhân dân

- Giao Sở Văn hóa và Thông tin căn cứ văn bản hướng dẫn của Nhà nước, xây dựng quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức cưới, hỏi; việc tang và lễ hội, hoàn thành trong quý I/2007.

- Đề nghị các tổ chức, đoàn thể: ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh... phối hợp triển khai cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến từng thôn, khóm, khu dân cư. Cùng với các cấp chính quyền địa phương xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu gây lãng phí. Tăng cường giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với cán bộ, công chức, viên chức cư trú tại địa bàn, kịp thời báo cáo với cơ quan, đơn vị quản lý xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nội dung xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của mỗi tổ chức.

- Khuyến khích nhân dân tích cực tham gia mua công trái, trái phiếu xây dựng Tổ quốc, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm

Giao Thanh tra tỉnh xây dựng Chương trình kế hoạch thực hiện và hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác thanh tra lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quý II/2006 và tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

- Quản lý, sử dụng đất đai trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công trình phúc lợi công cộng;

- Mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại;

- Quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài;

- Quản lý, sử dụng kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch cúm gia cầm;

Các ngành, các địa phương phải nghiêm túc thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra và kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền; công bố công khai các cơ quan, đơn vị cá nhân vi phạm và kết quả xử lý các vi phạm đó cho nhân dân biết. Định kỳ hàng tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính.

IV. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ chương trình hành động này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung, phân công rõ người chịu trách nhiệm từng khâu công việc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng chương trình hành động cụ thể từng đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh và của địa phương, đơn vị mình theo quý (vào ngày 10 của tháng đầu quý sau), theo năm (trước ngày 10 tháng 9 hàng năm) về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

- Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính./.

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 57/2006/QĐ- UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thứ tự

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian

1

Kế hoạch hướng dẫn, học tập, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sở Tài chính

Sở Tư pháp

Quý II/2006

2

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có liên quan đến quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sở Tài chính tổng hợp các văn bản các ngành, địa phương

Các Sở, ngành, địa phương

Quý III/2006

3

Quy định về công khai, hướng dẫn công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách, các nguồn tài chính; rà soát đề xuất sửa đổi các chế độ địa phương quy định về định mức chi tiêu ngân sách.

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, địa phương

Quý III/2006

4

- Công bố công khai bố trí vốn, phân bổ vốn đầu tư năm 2006.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở ngành địa phương

Quý III/2006

- Tổng hợp các chương trình, dự án không nằm trong quy hoạch, chưa xác định rõ hiệu quả, chưa bố trí được nguồn vốn và phạm vi quy chế đầu tư xây dựng cơ bản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp

Quý III/2006

- Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2007.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III/2006

5

- Có cơ chế tiết kiệm đối với công trình, dự án chỉ định thầu

Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo

Các Sở, ngành liên quan

Quý III/2006

- Quy định quản lý kiểm định chất lượng công trình

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành liên quan Sở Xây dựng

6

Sắp xếp lại các Ban quản lý đầu tư xây dựng.

Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo

Các Sở, ngành liên quan

Quý III/2006

7

Quy định về công khai, hướng dẫn việc công khai quy hoạch, thiết kế và dự toán các dự án, công trình xây dựng của cơ quan, đơn vị có dự án công trình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng

Các Sở, ngành có liên quan

Quý III/2006

8

Tổng hợp các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện không mang lại hiệu quả trong việc ứng dụng vào thực tế, không đúng tiến độ, sử dụng kinh phí sai mục đích.

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo

Sở Tài chính, các Sở, ngành có liên quan

Quý III/2006

9

- Tổng hợp diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và kế hoạch sắp xếp, bố trí lại cho hợp lý, đúng chế độ tiêu chuẩn quy định.

Sở Tài chính tổng hợp báo cá

Các Sở, ngành liên quan

Quý III/2006

- Tổng hợp toàn bộ diện tích đất đai được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các tổ chức chính trị xã hội... xác định lại giá tự tiền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo; Sở Tài chính

Các Sở, ngành liên quan

Quý III/2006

- Tổng hợp các dự án kinh doanh phát triển nhà thực hiện không đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo

Các Sở, ngành liên quan

Quý III/2006

10

Quy định về chính sách khuyến khích các đơn vị, cá nhân có dự án tái chế, tái sử dụng tài nguyên ứng dụng hiệu quả trong thực tế

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành có liên quan

Quý I/2007

11

- Kế hoạch đào tạo, quy chế sử dụng công chức, viên chức.

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

Quý I/2007

- Quy chế về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

12

Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cười, việc tang, lễ hội.

Sở Văn hóa và Thông tin

Các Sở, ngành, địa phương

Quý I/2007

13

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh tra Nhà nước

Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố

Quý III/2006