Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM” VAY VỐN WB.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1331/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Công văn trên, cụ thể như sau:

(1) Tổng mức vốn của Dự án: 314 triệu USD, trong đó:

- Vốn vay của WB: vốn vay WB: 201,7 triệu USD;

- Vốn đối ứng: 112,3 triệu USD.

(2) Nguồn và cơ chế tài chính trong nước đối với Dự án:

- Vốn vay WB: 200 triệu USD vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD): Áp dụng cơ chế cho các tổ chức tài chính, tín dụng vay lại theo chương trình hạn mức tín dụng;

- 1,7 triệu USD vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) sử dụng cho hợp phần hỗ trợ kỹ thuật: thực hiện cơ chế ngân sách Nhà nước cấp phát để thực hiện các công tác đánh giá, giám sát Dự án; kiểm toán các hoạt động của Ban Quản lý Dự án; kiểm toán các ngân hàng tham gia Dự án; kiểm toán các tiểu dự án vay vốn đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp; tư vấn đánh giá thực hiện chính sách môi trường và xã hội của Dự án.

(3) Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Dự án:

- Mục tiêu tổng quát: Cải thiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải nhà kính.

- Mục tiêu cụ thể: Tiết kiệm khoảng 1,86 triệu tấn dầu quy đổi (TOE) hàng năm và lượng giảm phát thải nhà kính (CO2) hàng năm dự kiến đạt được là 9,67 triệu tấn.

- Kết quả chủ yếu của Dự án:

+ Khoảng 50 doanh nghiệp công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án;

+ 60 dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng hiệu quả được phát triển;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiết kiệm năng lượng quốc gia cho ngành công nghiệp;

+ Hoàn thành Thông tư về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp.

(4) Thời gian thực hiện Dự án; từ năm 2016 đến năm 2020.

Điều 2. Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến của các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, phê duyệt Báo cáo khả thi, đảm bảo hiệu quả của Dự án.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều kiện vay, lãi suất cho vay của Dự án trước khi đàm phán hiệp định vay vốn, đảm bảo trả nợ vay, chống bao cấp trong vay ODA.

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ T
HỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 563/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh mục Dự án “Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 563/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/04/2016
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản