Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 56-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Kỳ Sơn, huyện Quế Phong và huyện Hương Khê thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

Huyện Kỳ Sơn:

- Sáp nhập bản Noọng Ó và bản Huồi Lào của xã Bảo Nam vào xã Phà Đánh;

- Hợp nhất xã Bảo Nam và xã Bảo Lộc thành một xã lấy tên là xã Bảo Nam;

- Sáp nhập bản Cha Nga và bản Piêng Píp của xã Thiên Lý vào xã Mỹ Lý;

- Hợp nhất các bản còn lại của xã Thiên Lý và xã Bắc Lý thành một xã lấy tên là xã Bắc Lý;

- Hợp nhất xã Hữu Lập và xã Hiếu Kiệm thành một xã lấy tên là xã Hiếu Kiệm;

- Hợp nhất xã Mường Ải và xã Mường Típ thành một xã lấy tên là xã Mường Típ;

- Hợp nhất xã Huồi Thắng và xã Huồi Tụ thành một xã lấy tên là xã Huồi Tụ;

- Hợp nhất xã Mường Thù và xã Mường Lồng thành một xã lấy tên là xã Mường Lống;

Huyện Quế Phong:

- Hợp nhất xã Châu Long, xã Hành Dịch và xã Mường Hin thành một xã lấy tên là xã Tiền Phong;

- Hợp nhất xã Nậm Nhoóng và xã Tri Lệ thành một xã lấy tên là xã Châu Hùng.

Huyện Hương Khê:

Thành lập thị trấn nông trường 20 tháng 4 thuộc huyện Hương Khê.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân