Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 ngày 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 622/TTr-SNV ngày 04 tháng 10 năm 2018 và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-BDT ngày 16 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên:

1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Nghiệp vụ.”

2. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Phòng Nghiệp vụ

a) Chức năng

Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền; kế hoạch, quy hoạch, chiến lược công tác dân tộc; các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức triển khai và kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, kế hoạch, quy hoạch, chiến lược công tác dân tộc, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các ngành liên quan; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; các hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Theo dõi, tổng hợp tình hình đời sống, văn hóa xã hội; công tác bình đẳng giới đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các công tác khác do Trưởng ban giao.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.”

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2018./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế