Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1893/QĐ-TTG NGÀY 25/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN, KẾT HỢP Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VỚI Y DƯỢC HIỆN ĐẠI ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 531/TTr-SYT ngày 14/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các hội, đoàn thể tỉnh;
- VPUB: PCVP (KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ122).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1893/QĐ-TTG NGÀY 25/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN, KẾT HỢP Y DƯỢC CỔ TRUYỀN VỚI Y DƯỢC HIỆN ĐẠI ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định 1893/QĐ-TTg), UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 tại tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Phát triển lĩnh vực y dược cổ truyền tại tỉnh Quảng Ngãi; kết hợp chặt chẽ giữa y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Phát triển toàn diện y dược cổ truyền trong tất cả các khâu: Tổ chức, đào tạo, kế thừa, nghiên cứu, áp dụng vào phòng bệnh và khám chữa bệnh, nuôi trồng dược liệu, bảo tồn các cây con làm thuốc quý hiếm, sản xuất thuốc.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút nguồn lực của xã hội cho phát triển y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại, góp phần xây dựng nền Y học Việt Nam tiên tiến, hiện đại trong giai đoạn hiện nay.

II. Nội dung về mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Mục tiêu

Phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cụ thể:

a) Phát triển toàn diện y dược cổ truyền

- Tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

- Đến năm 2025: Phát triển Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh thành bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - phục hồi chức năng tuyến tỉnh; 90% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y, dược cổ truyền; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

- Đến năm 2030: 95% bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y, dược cổ truyền; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền.

- Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại ở tất cả các tuyến; đến năm 2025: Tuyến tỉnh đạt 20%; tuyến huyện đạt 25% và tuyến xã đạt 30%; đến năm 2030: Tuyến tỉnh đạt 25%; tuyến huyện đạt 30% và tuyến xã đạt 40%.

- Tăng tỉ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc: Đến năm 2025 tối thiểu là 20% và đến năm 2030 là 30%; trong đó chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

- Tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền được ứng dụng trong thực tiễn; chú trọng nghiên cứu chứng minh khoa học tác dụng chữa bệnh của y dược cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh y dược cổ truyền có giá trị.

- Tăng tỉ lệ dược liệu nuôi trồng trong tỉnh, khuyến khích dược liệu nuôi trồng đạt thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP - WHO); giảm dần tỉ lệ nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền.

- Phát triển y dược cổ truyền khối tư nhân, tăng cường vai trò của các hội, hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

b) Kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại

- Đến năm 2025: Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - phục hồi chức năng tỉnh được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại, được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, các thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh.

- Đến năm 2030: Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - phục hồi chức năng tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại, được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu; 100% bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu sau đại học các chuyên khoa về y học hiện đại; xây dựng, chuẩn hóa tài liệu đào tạo, tài liệu chuyên môn về kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại dùng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh, số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có lồng ghép giữa y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

a) Triển khai các chính sách, đề án, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để phát triển ngành y dược cổ truyền.

b) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về y dược cổ truyền, tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

- Phát hiện, chứng minh khoa học và thương mại hóa thuốc, bài thuốc cổ truyền; khuyến khích sử dụng thuốc/bài thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu được nuôi trồng trong nước trong khám chữa bệnh.

- Nghiên cứu đánh giá về các bài thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm; tính vị và tác dụng của các vị thuốc nam được xác định theo y dược cổ truyền và y dược hiện đại có tác dụng trong điều trị một số chứng bệnh tại địa phương.

- Nghiên cứu áp dụng các phương thức chẩn trị và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc an toàn, hiệu quả.

- Nghiên cứu, tuyển chọn sử dụng các chế phẩm thuốc cổ truyền có hiệu quả tốt, an toàn, có giá trị kinh tế cao tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- Nghiên cứu khoa học chứng minh an toàn, hiệu quả sử dụng thuốc cổ truyền kết hợp với thuốc hóa dược theo giai đoạn bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- Nghiên cứu triển khai kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán bệnh nhằm nâng cao và hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị bệnh theo y học cổ truyền.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để bào chế các bài thuốc y học cổ truyền dưới dạng bào chế hiện đại tại các cơ sở khám chữa bệnh.

c) Xây dựng chính sách thu hút, tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tại địa phương.

d) Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị các bệnh viện y dược cổ truyền, ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phát triển y tế cơ sở thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền và hoạt động mua bán, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền.

e) Phát huy vai trò các hiệp hội, hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền, phát triển dược liệu, thương mại hóa sản phẩm, thuốc cổ truyền.

f) Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền; tăng cường công tác quản lý thông tin, tuyên truyền, quảng cáo về y dược cổ truyền.

g) Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và học tập kinh nghiệm về y dược cổ truyền trong, ngoài nước.

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý và sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tại tỉnh Quảng Ngãi để triển khai các nhiệm vụ của Quyết định 1893/QĐ-TTg.

- Phối hợp với các đơn vị, bộ phận có liên quan phổ biến Quyết định 1893/QĐ-TTg đến toàn bộ hệ thống y tế tại tỉnh Quảng Ngãi để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các Hội nghề nghiệp có liên quan khẩn trương tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg, đặc biệt trong kế hoạch cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

+ Kiện toàn nhân sự làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y dược cổ truyền tại tuyến tỉnh và tuyến huyện.

+ Kiện toàn mạng lưới khám chữa bệnh.

- Tổ chức, xây dựng các kế hoạch với lộ trình, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể để triển khai các nội dung công việc nhằm đạt được các mục tiêu của Ngành Y tế định hướng đến năm 2030 tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh trong thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở khám chữa bệnh y dược cổ truyền và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại các sản phẩm y dược cổ truyền.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan đôn đốc, kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xây dựng các kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đến năm 2030 về các nội dung nhằm thực hiện các mục tiêu tại Quyết định 1893/QĐ-TTg. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị các bệnh viện y dược cổ truyền, ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phát triển y tế cơ sở thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo khả năng của ngân sách tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phát triển dược liệu trong cơ cấu cây trồng địa phương. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan xây dựng và ban hành các quy trình trong nuôi trồng dược liệu; quy hoạch vùng nuôi trồng dược liệu; quy hoạch bảo tồn nguồn gen các dược liệu quý, hiếm có giá trị kinh tế tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo phát triển nuôi trồng các loại dược liệu có giá trị hàng hóa, chú trọng các loại dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao nhằm nâng cao đời sống nhân dân và phát triển nguồn nguyên liệu từ dược liệu một cách bền vững.

5. Sở Khoa học và công nghệ

- Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực y dược cổ truyền: Tối thiểu 2 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, thành phố/01 năm; ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về lĩnh vực y dược cổ truyền;

- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến các bài thuốc y học cổ truyền, các sáng kiến, nghiên cứu khoa học về y học cổ truyền;

- Kêu gọi và bảo trợ các doanh nghiệp có năng lực về nghiên cứu dược liệu trong phát hiện, nuôi trồng, phát triển sản xuất nguồn dược liệu quý tại địa phương.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin, quảng cáo về y dược cổ truyền, xử lý nghiêm các vi phạm.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong việc lồng ghép các nội dung liên quan trong các chương trình huấn luyện, đào tạo cho học sinh các cấp nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hiểu biết về dược liệu; kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu khoa học về thực vật, động vật, khoáng vật là nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc; kỹ năng nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến, bảo tồn dược liệu làm thuốc.

- Xây dựng vườn thuốc nam gồm những cây thuốc quý, có giá trị kinh tế phục vụ học tập, thực hành nhằm nuôi dưỡng tâm hồn yêu quý cây thuốc nam góp phần sở thích, say mê nghiên cứu khoa học về dược liệu.

8. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu xây dựng ngành y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi phát triển bền vững.

9. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh theo quy định.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Y tế trong việc thực hiện bảo vệ, khai thác, chia sẻ lợi ích từ nguồn gen dược liệu.

11. Các sở, ban, ngành và các hội, chức đoàn thể tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm triển khai hoặc phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

- Phát huy vai trò các hiệp hội, hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược cổ truyền, phát triển dược liệu, thương mại hóa sản phẩm, thuốc cổ truyền.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch liên quan đến hoạt động tại địa phương thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu thành lập trung tâm bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền tại các địa phương để kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền tại các địa phương.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Y tế để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.