Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, b sung, một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 ca Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ca Chính phsửa đi, b sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 ca Bộ trưng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s 970/QĐ-BNN-QLCL ngày 08 tháng 3 năm 2021 ca Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn về việc công b thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sn và thủy sn thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đc S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 67/TTr-SNN ngày 11 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 (một) thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm phụ lục).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Cổng TTĐT t
nh; KSTTHC (Thúy-017).

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thiều

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN BỊ BÃI BỎ THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Mã TTHC

(trên Cổng DVC quốc gia)

Tên thủ tục hành chính

Căn c pháp lý

(quy định việc thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính)

1

2.001832.000.00.00.H04

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Tổng số: 01 thủ tục hành chính./.