Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2006/QĐ-UBND NGÀY 18/4/2006 QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2006/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2006, QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2006/QĐ-UBND NGÀY 29/5/2006, QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2006/QĐ-UBND NGÀY 31/5/2006

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi sửa đổi, bổ sung

Quyết định này quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định sau:

1. Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 18/4/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 (gọi là Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND).

2. Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách đào tạo, phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2008 (gọi là Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND).

3. Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 29/5/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh vốn, tên và chủ đầu tư các công trình đầu tư XDCB năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận (gọi là Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND).

4. Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Nâng cấp Bệnh viện huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực” tỉnh Bình Thuận (gọi là Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND).

Điều 2. Các điều, khoản sửa đổi, bổ sung cụ thể

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND như sau:

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND như sau:

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND như sau:

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liện quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND như sau:

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.”.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành