Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 BỘ NỘI VỤ
*******

Số: 54/2003/QĐ-BNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI) CỦA LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và Vụ trưởng Vụ tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV ngày 31 tháng 5 năm 2003 thông qua.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến

 

ĐIỀU LỆ

LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-BNV ngày 12/9/2003 của Bộ trưởng Bộ nội vụ)

Chương 1:

TÊN GỌI – TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Điều 1. Hội thể thao bắn súng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 237/NV ngày 28 tháng 10 năm 1961 của Bộ Nội vụ, nay được đổi tên là “Liên đoàn Bắn súng Việt Nam”, tên gọi giao dịch quốc tế gọi tắt là VSF (Vietnam Shooting Federation).

Điều 2. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam là một tổ chức và cá nhân có hoạt động đóng góp cho sự phát triển môn bắn súng thể thao, súng hơi, cung nỏ, săn bắn…

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Uỷ ban Thể dục Thể thao và là thành viên chính thức của Liên đoàn Bắn súng Thế giới (ISSF), châu Á, Đông Nam Á, là bộ phận của phong trào Olympic quốc gia Việt Nam.

Điều 3. Mục đích của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam là đoàn kết, tập hợp các tổ chức và cá nhân thúc đẩy phong trào thể thao bắn súng, phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng, góp phần tăng cường sức khoẻ, thể lực cho người tập, nâng cao thành tích môn bắn súng phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và đối ngoại quốc gia.

Điều 4. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, tài khoản riêng tại Ngân hàng Nhà nước Việt nam, có trụ sở tại Hà Nội.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA LIÊN ĐOÀN

Điều 5. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền giáo dục quần chúng, hội viên về đường lối, phương hướng phát triển sự nghiệp của môn bắn súng thể thao, súng hơi, cung nỏ.

2. Phối hợp với Uỷ ban Thể dục - Thể thao tổ chức phổ biến phương pháp tập luyện, kinh nghiệm tổ chức thi đấu, hoàn thiện hệ thống thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc, điều hành các cuộc thi đấu lớn, ban hành thống nhất trong toàn quốc, điều hành các cuộc thi đấu lớn, ban hành thống nhất trong toàn quốc về luật, điều lệ thi đấu và quy chế về môn bắn súng.

3. Phối hợp đề xuất với Uỷ ban Thể dục - Thể thao các nội dung sau:

- Tuyển chọn danh sách vận động viên dự tuyển quốc gia, đổi tuyển quốc gia.

- Chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng lực lượng trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên để khuyến khích phát triển, nâng cao trình độ môn bắn súng.

- Sửa chữa, xây dựng trường bắn, sân bãi, trang thiết bị dụng cụ tập luyện để phục vụ tập luyện và thi đấu.

- Hàng năm xét và phong cấp, giáng cấp, tước bỏ danh hiệu được phong đối với trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên.

4. Quan hệ thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật với Liên đoàn Bắn súng quốc tế (ISSF), Liên đoàn bắn súng châu Á, các liên đoàn Bắn súng các quốc gia và tổ chức Olympic quốc tế (IOC)

5. Tổ chức hoạt động dịch vụ để xây dựng quỹ theo đúng pháp luật Nhà nước.

Chương 3:

TỔ CHỨC THÀNH VIÊN VÀ HỘI VIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN

Điều 6. Hội viên, công dân Việt Nam kể cả công dân Việt Nam đang học tập, công tác, lao động ở nước ngoài tán thành Điều lệ của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam có đóng góp vào phong trào, tự nguyện xin gia nhập, hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Liên đoàn đều có thể được công nhận là Hội viên của Liên đoàn.

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của hội viên

a) Quyền của hội viên:

1. Được quyền tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề được nêu ra ở các tổ chức của Liên đoàn.

2. Được ứng cử và đề cử vào Ban lãnh đạo của Liên đoàn. Được Liên đoàn bảo vệ quyền lợi chính đáng và giúp đỡ tạo điều kiện, tập luyện, thi đấu nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Được ưu tiên sử dụng các phương tiện tập luyện tại các cơ sở Liên đoàn.

4. Được khen thưởng khi có thành tích.

5. Có quyền xin ra khỏi Liên đoàn. Trước khi ra khỏi Liên đoàn phải bàn giao lại công việc và cơ sở vật chất có liên quan.

b) Nghĩa vụ của hội viên

1. Tích cực tham gia hoạt động do Liên đoàn, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và quy định khác của Liên đoàn.

2. Tham gia tập luyện, sinh hoạt  tại một tổ chức cơ sở của Liên đoàn.

3. Hoàn thành nhiệm vụ do Liên đoàn phân công.

4. Có trách nhiệm trong việc vận động phát triển hội viên, thành viên và đóng phí đầy đủ.

Điều 8. Câu lạc bộ và các tổ chức tương đương khác về bắn súng, cung nỏ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thừa nhận và chấp hành Điều lệ của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đều có thể công nhận là thành viên của Liên đoàn (Ban chấp hành sẽ có nội dung cụ thể  khi xét kết nạp các tổ chức thành viên).

a) Quyền lợi của các tổ chức thành viên:

1. Được cử đại biểu tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề nghị sự của Liên đoàn theo quy định của Điều lệ.

2. Được bầu cử, ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn theo quy định của Điều lệ.

3. Được cử cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia hoạt động của Liên đoàn.

4. Được ưu tiên sử dụng các phương tiện tập luyện, thi đấu và những thông tin khoa học về chuyên môn và các loại dịch vụ khác.

b) Nghĩa vụ của các tổ chức thành viên:

1. Chấp hành điều lệ, quy định, quy chế của Liên đoàn và đóng niêm liễm đầy đủ.

2. Hỗ trợ cho các hoạt động của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

3. Phát triển các tổ chức cơ sở đưa phong trào bắn súng thể thao sâu rộng ở địa phương và ngành.

Điều 9. Các Câu lạc bộ Bắn súng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành kết nạp và cấp thẻ hội viên theo đơn xin gia nhập của hội viên. Câu lạc bộ hoạt động theo đúng Điều lệ của Liên đoàn và pháp luật của Nhà nước.

Điều 10.  Hội viên không đóng hội phí 6 tháng hoặc không sinh hoạt liên tục trong 6 tháng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xoá tên trong danh sách.

Nếu vì lý do không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt, phải làm đơn ra khỏi Liên đoàn, trả lại thẻ, bàn giao lại công việc và vật chất có liên quan.

Điều 11. Các tổ chức thành viên sau 1 năm  không có báo cáo kết quả hoạt động của mình và 2 năm liền không đóng niêm liễm sẽ bị khai trừ ra khỏi tổ chức thành viên của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

Chương 4:

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CỦA LIÊN ĐOÀN

Điều 12. Nguyên tắc hoạt động của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hiệp thương. Cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam do Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể bầu theo chế độ bỏ phiếu kín.

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc tự quản trong khuôn khổ của pháp luật, theo Điều lệ của Liên đoàn và Điều lệ của Liên đoàn Bắn súng Quốc tế (ISSF).

Điều 13. Tổ chức của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

Ở Trung ương: Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

Ở cơ sở: Câu lạc bộ bắn súng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) ngành. Việc thành lập câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 4 năm. Đại hội bất thường được triệu tập khi có trên 1/2 số uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn yêu cầu. Thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội do Ban chấp hành đương nhiệm của Liên đoàn quy định.

Nhiệm vụ của Đại hội:

- Tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng, kế hoạch hành động của nhiệm kỳ mới.

- Thông qua, sửa đổi Điều lệ (nếu có).

- Bầu ban chấp hành và Ban kiểm tra Liên đoàn.

- Quyết định những vấn đề quan trọng của hội.

Điều 15. Ban chấp hành Liên đoàn là cơ quan lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành do Đại hội ấn định và trực tiếp bầu. Trong trường hợp cần thiết Ban chấp hành có thể bổ sung hội viên trong và ngoài Ban chấp hành vào Ban chấp hành. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành được bầu bổ sung không quá 1/4 số uỷ viên Ban chấp hành hiện có.

Ban chấp hành có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

- Lãnh đạo thực hiện Điều lệ của Liên đoàn.

- Phát triển mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước.

- Bầu Ban thường vụ và Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký.

- Ban chấp hành Trung ương họp định kỳ 6 tháng 1 lần (trừ trường hợp đột xuất).

Điều 16. Cơ quan thường trực của Ban chấp hành Liên đoàn là Ban thường vụ, gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký và một số uỷ viên, số lượng Ban thường vụ không quá 1/3 tổng số uỷ viên Ban chấp hành.

Ban thường vụ có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo thực hiện các quyết định của Ban chấp hành Liên chi đoàn giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành,

- Cấp thẻ hội viên,

- Lập kế hoạch, báo cáo hoạt động của Liên đoàn theo quy định của Ban chấp hành,

- Theo dõi hoạt động của các Câu lạc bộ  và các Tiểu ban chuyên môn,

- Ban thường vụ họp định kỳ 3 tháng1 lần. Khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch và Tổng thư ký, Ban thường vụ có thể triệu tập họp bất thường.

Điều 17. Chủ tịch Liên đoàn do Ban chấp hành bầu ra trong số các uỷ viên thường vụ, chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành Liên đoàn và Ban thường vụ, điều hành việc triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ, bổ nhiệm trưởng ban chuyên môn, Chánh văn phòng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của hội.

Điều 18. Phó chủ tịch do Ban chấp hành Liên đoàn bầu ra, được Chủ tịch Hội phân công lãnh đạo từng mặt hoạt động của Liên đoàn.

Điều 19. Tổng thư ký do Ban chấp hành bầu ra, nhiệm vụ do Chủ tịch phân công.

Điều 20. Ban kiểm tra:

Ban chấp hành bầu ra ban kiểm tra, Ban kiểm tra có nhiệm vụ:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, điều lệ, quy chế và chương trình công tác hàng năm của Liên đoàn.

- Kiểm tra Hội viên trong các hoạt động để biểu dương khen thưởng, đồng thời phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để kịp thời chấn chỉnh

- Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính của hội và các tổ chức trực thuộc hội; xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu tố.

Điều 21. Khi cần thiết Ban Thường vụ có thể xem xét và quyết định thành lập các Ban chuyên môn, các tổ chức kinh tế, dịch vụ (sau đây gọi chung là tổ chức) để tạo nguồn tài chính và phục vụ cho công tác phát triển Liên đoàn. Việc thành lập các tổ chức theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 22.  Tổ chức, hội viên có nhiều thành tích được Liên đoàn khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 23. Tổ chức, hội viên làm tổn thất đến uy tín, thanh danh của Liên đoàn, làm trái điều lệ, Nghị quyết của Liên đoàn thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ. Trường hợp có gây thiệt hại về vật chất, ngoài hình thức kỷ luật còn phải bồi thường theo pháp luật.

Điều 24. Các tổ chức thành viên, hội viên của Liên đoàn trong 1 năm không nộp Hội phí hoặc không sinh hoạt 3 kỳ liên tiếp không có lý do, thì bị xoá tên trong danh sách hội viên.

Chương 6:

TÀI CHÍNH CỦA LIÊN ĐOÀN

Điều 25. Khoản thu của Liên đoàn do các nguồn sau đây:

- Hội phí do hội viên đóng góp. Mức hội phí do Ban chấp hành quyết định hàng năm.

- Thu nhập do các hoạt động chuyên môn kỹ thuật của Liên đoàn.

- Đóng góp của các cá nhân và các Câu lạc bộ do các nguồn thu nhập từ các hoạt động của Liên đoàn.

- Đóng góp của các tổ chức do Liên đoàn lập ra hoặc bảo trợ.

- Tiền và hiện vật của các cá nhân và các tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ Liên đoàn.

Điều 26. Khoản chi của Liên đoàn gồm:

- Tổ chức các sinh hoạt khoa học, hội nghị, hội thảo.

- In tài liệu thuộc công việc chung của Liên đoàn.

- Hỗ trợ việc nghiên cứu cho các tổ chức và các cá nhân đối với các đề tài khoa học có liên quan đến hoạt động của Liên đoàn.

- Hành chính phí: Trả lương và phụ cấp cho cán bộ chuyên trách  và kiêm nhiệm trang  bị cơ sở vật chất cho văn phòng Liên đoàn.

- Chi khen thưởng của Liên đoàn.

Điều 27.  Các khoản thu và chi của Liên đoàn được thực hiện theo các nguyên tắc công khai theo quy định của Nhà nước.

Ban chấp hành Liên đoàn chịu trách nhiệm quản lý tài chính của Liên đoàn và quyết toán hàng năm theo quy định của Nhà nước.

Chương 7:

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 28. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Đại hội toàn quốc của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thông qua và có hiệu lực khi Bộ Nội vụ phê duyệt.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

Giao Ban chấp hành Liên đoàn Bắn súng Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành bản Điều lệ này.

Bản Điều lệ này gồm VII chương và 29 điều đã được Đại hội toàn quốc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2003, có hiệu lực khi được Bộ Nội vụ phê duyệt./.