Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế;

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 03/10/2018 tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam và văn thư đề ngày 26/3/2019 của Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam về việc thông báo dừng hoạt động kinh doanh mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 24 số tiếp nhận Phiếu công bố sau:

STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm

Ngày cấp

1

Maxclinic Black Edition Royal Caviar Oil Foam

38213/17/CBMP-QLD

30/06/2017

2

Maxclinic Deep&Deeper Meso Change Ampoule

38214/17/CBMP-QLD

30/06/2017

3

Maxclinic Hyaluronic Meso Change Roller

38215/17/CBMP-QLD

30/06/2017

4

Maxclinic Max Change Oil Foam

38216/17/CBMP-QLD

30/06/2017

5

Maxclinic Rose Vitamin Oil Foam

39110/17/CBMP-QLD

12/07/2017

6

Maxclinic Cirmage Lifting Stick

42327/17/CBMP-QLD

07/08/2017

7

Maxclinic Age Defying Intensive Cream

56188/18/CBMP-QLD

16/01/2018

8

Maxclinic Age Defying Intensive Emulsion

56191/18/CBMP-QLD

16/01/2018

9

Maxclinic Age Defying Intensive Toner

56197/18/CBMP-QLD

16/01/2018

10

Maxclinic Vita Lift Skin Fit Mask

56204/18/CBMP-QLD

16/01/2018

11

Maxclinic Collagen Recover Pact

60942/18/CBMP-QLD

28/03/2018

12

Skinzen Ecoglam Sunstick Plus

60944/18/CBMP-QLD

28/03/2018

13

Maxclinic Propolis Barrier Ampoule

60951/18/CBMP-QLD

28/03/2018

14

Maxclinic Radiance Blur Cream

60957/18/CBMP-QLD

28/03/2018

15

Maxclinic Synergy Effect Btx Ampoule

63338/18/CBMP-QLD

02/05/2018

16

Hyaluron Vita Oil Foam

74366/18/CBMP-QLD

04/09/2018

17

Purifying Flower Oil Foam

74367/18/CBMP-QLD

04/09/2018

18

Synergy Effect Pure C Ampoule

74377/18/CBMP-QLD

04/09/2018

19

Skinzen Ecoglam Sun Gel Plus

74426/18/CBMP-QLD

04/09/2018

20

Royal Jelly Ampoule Mask

74427/18/CBMP-QLD

04/09/2018

21

Synergy Effect Hyaluron Ampoule

74428/18/CBMP-QLD

04/09/2018

22

Collagen Ex Treatment Essence

74429/18/CBMP-QLD

04/09/2018

23

Time Return Melatonin Cream

74430/18/CBMP-QLD

04/09/2018

24

Natural 100 Mineral Sunkill Rx

74629/18/CBMP-QLD

07/09/2018

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam (Địa chỉ: P09A, tầng 2, tòa R2, Khu văn phòng Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi:

- Công ty không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

- Công ty thông báo ngừng hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và không chấp hành yêu cầu xử phạt về vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, PCTTr, MP(P).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông