Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/2020/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND NGÀY 11/10/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 4 tại Tờ trình số 90/TTr-PTP ngày 30 tháng 03 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 19/BC-PTP ngày 30 tháng 03 năm 2020 về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4, Trưởng phòng Tư pháp Quận 4, Trưởng phòng Nội vụ Quận 4, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quận 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp Thành phố (Phòng KTrVB);
- TT. Quận ủy Quận 4;
- TT. HĐND Quận 4;
- TT. UBND Quận 4;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- VPHĐND&UBND Quận 4: CPVP;
- Trang thông tin điện tử Quận 4;
- Lưu: VT, N(     -b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Quân