Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

Số: 531/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 9 tháng 12 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15 tháng 9 năm 2005 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 531/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

I. Đối tượng áp dụng

Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được áp dụng tại các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, gồm các đơn vị dự toán các cấp, các đơn vị sự nghiệp, các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, các đơn vị tham mưu, và các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

II. Mục tiêu

Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kiểm toán Nhà nước xây dựng Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các mục tiêu sau đây:

- Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nguồn nhân lực trong toàn ngành.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao và trong cuộc sống hàng ngày. Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở tất cả các đơn vị và các cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

III. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các văn bản quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Kiểm toán Nhà nước; xây dựng các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực chuyện môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ tại các đơn vị;

- Nghiêm túc tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các nội dung trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ tại tất cả các đơn vị trong toàn ngành;

- Thực hiện khẩn trương và có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước để tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong những năm tới, đặc biệt là năm 2006.

B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

I. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Trong năm 2006, Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước tổ chức lớp tập huấn cán bộ chủ chốt toàn ngành (riêng đối với các đơn vị có trụ sở ở Hà Nội, đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp phòng trở lên) để quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng; Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các lớp tập huấn cho cán bộ công nhân viên theo địa bàn được kết hợp với tập huấn các văn bản khác. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng tổ chức học tập, quán triệt các văn bản nêu trên đến tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức để có những việc làm cụ thể, tạo chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thường xuyên quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản cũng như chi tiêu cá nhân trong cán bộ, công chức và người lao động thuộc đơn vị quản lý.

3. Trong năm 2006, Tạp chí Kiểm toán, Website của Kiểm toán Nhà nước mở chuyên mục tuyên truyền về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhân rộng các gương tốt trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động và thông tin về những biểu hiện lãng phí trong ngành và những phát hiện qua công tác kiểm toán.

4. Trong năm 2006, các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chủ động xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá thi đua, trong đó đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành một tiêu chí để xem xét đánh giá thi đua khen thưởng định kỳ, cả năm và giai đoạn. Hội đồng Thi đua – khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước đưa kết quả thực hiện chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Kiểm toán Nhà nước thành một chỉ tiêu đánh giá, phân loại thi đua hàng năm của các đơn vị.

II. Xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy định của Nhà nước làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trong tháng 7/2006 tiến hành rà soát các văn bản do Tổng kiểm toán Nhà nước ban hành, trong đó có các văn bản liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo và đề nghị Tổng kiểm toán Nhà nước ra quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

2. Trong năm 2006, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục soạn thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết, hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn và cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản áp dụng trong toàn ngành.

3. Các đơn vị dự toán và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chủ động nghiên cứu để kịp thời ban hành các văn bản quy định và cụ thể hóa công tác triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay sau khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ và xử lý vi phạm

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được Tổng kiểm toán Nhà nước giao. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm triển khai, giám sát, kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.

2. Kiểm toán Nhà nước phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra đối với các đơn vị cấp dưới sử dụng kinh phí. Nội dung kiểm tra trong năm 2006 tập trung vào việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính và việc chấp hành các chế độ, định mức theo quy định của Nhà nước; kiểm tra việc trích lập, sử dụng các quỹ và phương án chi trả thu nhập từ nguồn tiết kiệm chi; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại đơn vị… Kịp thời có biện pháp ngăn chặn hoặc xử lý vi phạm đối với đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm gây lãng phí ngân sách và tài sản nhà nước theo các quy định của pháp luật.

3. Hàng năm Kiểm toán Nhà nước tổ chức kiểm toán nội bộ báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của ngành, trong đó có nội dung đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ…) với chức năng, nhiệm vụ được Tổng kiểm toán Nhà nước giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong toàn ngành về thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.

5. Ban Thanh tra nhân dân của Công đoàn Kiểm toán Nhà nước trong chương trình hoạt động hàng năm phải đưa kế hoạch kiểm tra thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tất cả các đơn vị trong ngành thành một nội dung trọng tâm và là biện pháp để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Đối với cán bộ, công chức và người lao động vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ trưởng đơn vị phải kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân về hành chính và công vụ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mình đối với các sai phạm tại đơn vị; trường hợp nghiêm trọng, vượt thẩm quyền cần phải báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước để xử lý kịp thời. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo đúng người, đúng mức độ vi phạm đồng thời phải được thông báo công khai.

IV. Thực hiện công khai tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước phải tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ trưởng đơn vị lựa chọn hình thức công khai phù hợp để tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn, cán bộ, công chức và người lao động được tiếp cận, kiểm tra, giám sát đầy đủ thực hiện sử dụng kinh phí theo quy định của nhà nước, đặc biệt là sử dụng kinh phí tiết kiệm chi, việc phân phối thu nhập tăng thêm để nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, động viên toàn bộ cán bộ, công chức có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí.

V. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực cụ thể

1. Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước

1.1. Quản lý chi thường xuyên

- Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm kinh phí được giao.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực công tác của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện công khai tài chính, công khai các chế độ, tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động theo quy định.

Năm 2006, là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, để chủ động sử dụng kinh phí tự chủ một cách hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, các đơn vị dự toán trực thuộc Kiểm toán Nhà nước phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi trong đơn vị. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phải tuân thủ chế độ quy định của nhà nước; được thảo luận rộng rãi, thực hiện công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức. Các nội dung chi và định mức chi phải phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, từng công việc và áp dụng thống nhất, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí có hiệu quả, đảm bảo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.2. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2006 là năm Luật kiểm toán nhà nước bắt đầu có hiệu lực thi hành, việc đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động kiểm toán nhà nước là rất quan trọng, đặc biệt là bố trí và sử dụng vốn đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của ngành; thực hiện đầu tư tập trung và lấy tiêu thức hiệu quả làm thước đo. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm xây dựng đề án tổng thể dài hạn về nhu cầu đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của ngành trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt trong quý IV/2006. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả trong quá trình đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm và hiệu quả.

2. Quản lý và sử dụng tài sản công

- Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, các Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (là các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ) hoàn thành việc xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trong năm 2006.

- Văn phòng Kiểm toán Nhà nước thực hiện chức năng của đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công.

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công phải quy định cụ thể quy trình mua sắm; thanh lý tài sản công và việc quản lý sử dụng theo từng loại tài sản công, bao gồm: các loại đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc; trụ sở làm việc; xe ô tô; hệ thống thiết bị và nguồn điện năng - nước sinh hoạt…; gắn trách nhiệm quản lý và sử dụng, đảm bảo quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định.

- Các đơn vị dự toán, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị tài sản giai đoạn 2006 – 2010 trình Tổng kiểm toán Nhà nước.

3. Công tác dào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

3.1. Đào tạo

- Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ tổ chức thực hiện tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo giáo trình khung và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được Tổng kiểm toán Nhà nước phê duyệt; tiến hành soát xét lại các quy định về đào tạo, bồi dưỡng; cơ chế quản lý, các chế độ đối với học viên, giảng viên (trong và ngoài ngành) để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; có kế hoạch sử dụng giảng viên kiêm chức, thông qua việc nâng cao kiến thức thực tiễn kiểm toán cho đội ngũ nghiên cứu viên, giảng viên thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ kiểm toán viên chính có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để trực tiếp tham gia giảng dạy nhằm tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm toán trong tình hình mới; chú trọng việc sử dụng và phổ biến kiến thức sau khi đào tạo.

- Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ tiến hành khảo sát, điều tra chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ kiểm toán viên và những yêu cầu mới đặt ra đối với đội ngũ kiểm toán viên để sớm xây dựng các bài giảng theo các chuyên đề hoặc các bài tập tình huống kiểm toán đối với kiểm toán chuyên ngành (ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính – ngân hàng…).

3.2. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Đến hết quý III/2006, các đơn vị phải hoàn thiện công tác rà soát, đối chiếu số lượng cán bộ, công chức và người lao động hiện có với các nhiệm vụ đang đảm nhiệm tại đơn vị để bố trí sắp xếp lại cho phù hợp. Nghiêm cấm việc tuyển dụng cán bộ, bố trí sắp xếp cán bộ không phù hợp với công việc, không đúng chuyên môn nghiệp vụ.

- Trong năm 2006, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị xây dựng chiến lược về công tác cán bộ của Kiểm toán Nhà nước đến 2010 trình Tổng kiểm toán Nhà nước để bố trí cán bộ theo cơ cấu ngạch công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc, nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Qua đó có kế hoạch phân loại đội ngũ công chức, viên chức để có kế hoạch luân chuyển, điều động hoặc đào tạo, đào tạo lại đáp ứng yêu cầu đặt ra.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và người lao động (kỷ luật lao động, thời gian lao động) của nhà nước để giám sát thực hiện (đặc biệt là thời gian không đi kiểm toán); xây dựng quy chế về bố trí sắp xếp kiểm toán viên vào các tổ, đoàn kiểm toán theo nguyên tắc phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của các đoàn, tổ kiểm toán để bố trí những cán bộ có kiến thức và kinh nghiệm nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao; việc bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan, phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị; phải công khai, dân chủ trong bố trí sử dụng cán bộ; hàng năm và qua các đợt điểm kiểm toán phải đánh giá kết quả công tác của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.

Tại mỗi đơn vị thành lập tổ công tác kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế về thời gian làm việc, chế độ trách nhiệm… tại đơn vị và báo cáo với lãnh đạo đơn vị để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm các nội quy, quy chế của đơn vị và cơ quan Kiểm toán Nhà nước, đồng thời công khai kết quả xử lý vi phạm.

- Các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước khu vực, các bộ phận tham mưu khi thẩm định các kế hoạch kiểm toán cần xem xét kỹ việc bố trí nguồn nhân lực và lựa chọn đơn vị kiểm toán, cách thức tổ chức thực hiện để đảm bảo chất lượng kiểm toán và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của Kiểm toán Nhà nước.

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Kiểm toán Nhà nước tổ chức tốt phong trào thi đua "Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán" và thực hiện nghiêm kỷ luật lao động trong cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng cá nhân cán bộ, công chức

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Kiểm toán Nhà nước phải gương mẫu chấp hành các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng tiền và tài sản của cơ quan được giao đúng mục đích, đúng định mức, tiêu chuẩn; tiết kiệm tiêu dùng cá nhân trong lễ tết, việc cưới, việc tang và lễ hội; khuyến khích gia đình và người thân thực hành tiết kiệm trong đời sống hàng ngày; tham gia đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan về phần việc được phân công.

VI. Phát hiện và ngăn chặn lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán 

Với vai trò là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị được kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và khu vực phải thực hiện các giải pháp sau:

- Lãnh đạo đoàn kiểm toán, trưởng đoàn kiểm toán cần chỉ đạo và điều hành cuộc kiểm toán hướng vào các mục tiêu kiểm toán đã được hướng dẫn trong toàn ngành, đặc biệt là đánh giá việc quản lý, đầu tư và sử dụng tài sản công, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị kiểm toán;

- Các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán Nhà nước các khu vực bên cạnh việc kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán tuân thủ cần tăng cường hơn nữa kiểm toán hoạt động; chú trọng kiểm toán tính kinh tế, tính hiệu quả của các công trình lớn, quan trọng; tính hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách của các bộ, ngành và địa phương có số thu, chi ngân sách lớn; tập trung xác định rõ các nguyên nhân và mức độ sai phạm, thất thoát, lãng phí ở từng khâu trong quá trình đầu tư; làm rõ việc sử dụng lãng phí, sai mục đích vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của toàn xã hội;

- Kiểm tra việc sử dụng ngân sách tại các đơn vị theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách để xảy ra thất thoát, lãng phí, sai chế độ; phát hiện và làm rõ trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Các đoàn kiểm tra, kiểm toán viên trong hoạt động kiểm toán cần tích cực và chú trọng phát hiện những hành vi, biểu hiện tham nhũng, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước để góp phần thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở 2 cấp

- Ở Kiểm toán Nhà nước trung ương: thành lập Ban chỉ đạo của ngành do đồng chí Tổng kiểm toán Nhà nước làm trưởng ban và một số thành viên khác có nhiệm vụ chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành và định kỳ báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Ở các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Thủ trưởng đơn vị làm trưởng ban, đồng chí Chánh Văn phòng đơn vị là Phó trưởng ban và một số thành viên khác, có nhiệm vụ chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị mình và định kỳ báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo của ngành. (riêng khối cơ quan Văn phòng Kiểm toán Nhà nước ở Trung ương chỉ thành lập một Ban chỉ đạo).

- Các Ban chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban; các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng cán bộ của đơn vị mình để giúp việc thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

2. Xây dựng chương trình hành động

Căn cứ Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quý III/2006, các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng và khối cơ quan Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trung ương có trách nhiệm xây dựng và ban hành Chương trình hành động cụ thể của đơn vị mình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (các đơn vị tham mưu, các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành thực hiện theo chương trình chung của khối cơ quan văn phòng). Đến hết quý III/2006, tất cả các đơn vị phải hoàn tất công tác xây dựng và ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị và gửi về Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước và của đơn vị đến từng cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước và của đơn vị; khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị gương mẫu trong việc chấp hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết xử lý và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Giám sát thực hiện

- Vụ Pháp chế chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động này và lồng ghép kế hoạch kiểm tra gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ thường xuyên được Tổng kiểm toán Nhà nước giao.

- Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Kiểm toán Nhà nước.

5. Chế độ báo cáo

- Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước, Chương trình hành động của đơn vị hàng quý và hàng năm, gửi về Ban chỉ đạo tiết kiệm chống lãng phí của ngành để tổng hợp trước ngày 10 của tháng đầu quý sau. Riêng báo cáo năm, được tổng hợp trên cơ sở rà soát, đánh giá từ kết quả của các quý và dự báo kết quả thực hiện của quý IV và gửi về Ban chỉ đạo của ngành trước ngày 10/9 hàng năm.

- Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn ngành và báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15/9 theo quy định tại Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công văn số 3736/BTC-PC ngày 23/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ