Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THEO NHIỆM KỲ CHÍNH PHỦ 2021-2026 (THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Công văn số 5319/VPCP-TCCV, ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 424/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các TT, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THEO NHIỆM KỲ CHÍNH PHỦ 2021 - 2026
(THEO TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 530/QĐ-UBDT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

- Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài Ủy ban Dân tộc, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo Nghị định đảm bảo tiến độ trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2021.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả thực hiện

1

- Xây dựng Kế hoạch trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập.

Ngày 10/8/2021

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Quyết định ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban Soạn thảo và Tổ biên tập

2

- Xây dựng Đề cương. Nghị định, Tờ trình Chính phủ.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017.

Ngày 10/8/2021

Ban Soạn thảo, Tổ biên tập

Vụ Tổ chức cán bộ

- Đề cương

- Các Báo cáo

2

Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định (lần 1)

15/8/2021

Ban Soạn thảo, Tổ biên tập

Vụ Tổ chức cán bộ

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ.

- Dự thảo Nghị định.

3

Họp góp ý dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ (lần 1, Lần 2, Lần 3).

15-20/8/2021

Ban Soạn thảo, Tổ biên tập

Các vụ, đơn vị

Họp góp ý dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ

4

Báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban về dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ (lần 1).

21/8/2021

Vụ Tổ chức cán bộ

Ban Soạn thảo, Tổ biên tập

Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định

5

Tiếp thu ý kiến Ban Cán sự và hoàn thiện dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định (lần 2).

22/8/2021

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, Ban Soạn thảo, Tổ biên tập

Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định

6

Lấy ý kiến Bộ Nội vụ dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định (lần 2).

23/8/2021

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế Ban Soạn thảo, Tổ biên tập

Hồ sơ và các văn bản theo quy định

7

Hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

24/8/2021

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Hồ sơ và các văn bản theo quy định

8

Hoàn thiện dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định và các tài liệu liên quan sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (lần 3).

27/8/2021

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

- Hồ sơ và các văn bản theo quy định

- Báo cáo giải trình, tiếp thu.

9

Báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Ủy ban thông qua hồ sơ trước khi Trình Chính phủ (lần 3).

28/8/2021

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Hồ sơ và các văn bản theo quy định

10

Hoàn thiện hồ sơ Trình Chính phủ.

29/8/2021

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Hồ sơ và các văn bản theo quy định

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí: 40.000.000đ (Bn mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí xây dựng Nghị định năm 2021 của Ủy ban Dân tộc và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Là đơn vị thường trực, giúp Ban soạn thảo, Tổ biên tập đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, hội thảo theo kế hoạch...

- Phối hợp với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng và thẩm định dự thảo Nghị định, Tờ trình Chính phủ.

b) Vụ Pháp chế

- Chủ trì, hướng dẫn xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn; Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục xem xét, thông qua văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn trước khi trình Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp trong quá trình thẩm định.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan: Tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành góp ý dự thảo Nghị định.

c) Văn phòng Ủy ban

- Bảo đảm kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội thảo, họp theo Chương trình và quá trình xây dựng Nghị định.

d) Các Vụ, đơn vị:

Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, đơn vị.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban xem xét, chỉ đạo./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 530/QĐ-UBDT năm 2021 Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026 (theo trình tự, thủ tục rút gọn) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số hiệu: 530/QĐ-UBDT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/08/2021
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Hầu A Lềnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/08/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản