Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 53/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 05 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2006/QĐ-UBND NGÀY 14/4/2006 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND Tỉnh về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 2910/STC-QLCS ngày 20/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô đối với hàng bậc 1, cự ly 5 km và 23 km quy định tại khoản 1, mục I, Biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND Tỉnh như sau:

Đơn vị : Đồng/Tấn.Km

Cự ly (Km)

Đường loại 1

Đường loại 2

Đường loại 3

Đường loại 4

Đường loại 5

5

1.900

2.261

3.324

4.280

6.989

23

767

913

1.342

1.946

2.822

Đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô sửa đổi tại Quyết định này được áp dụng kể từ ngày Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND Tỉnh có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành