Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG HẢI DƯƠNG HỌC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá”;
Sau khi có ý kiến của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tại công văn số 56/KHCNVN-KHTC ngày 19/01/2005);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức, cá nhân tham quan Bảo tàng Hải dương học Việt Nam phải nộp phí tham quan (áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan) theo mức thu quy định, như sau:

1. Đối với người lớn: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/lượt/người.

2. Đối với trẻ em, học sinh, sinh viên: 7.000 (bảy nghìn) đồng/lượt/người. Trong đó:

a) Trẻ em là người dưới mười sáu tuổi. Trường hợp khó xác định là người dưới mười sáu tuổi thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là người dưới mười sáu tuổi như: giấy khai sinh, thẻ học sinh...;

b) Học sinh, sinh viên là người có thẻ học sinh, sinh viên do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

3. Đối với các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá” được giảm 50% mức thu quy định tương ứng tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 2. Tiền thu phí tham quan Bảo tàng Hải dương học Việt Nam quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Bảo tàng Hải dương học Việt Nam (đơn vị thu phí) được trích 95% (chín mươi lăm phần trăm) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo nội dung chi quy định tại điểm 4-b mục C phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, trong đó ưu tiên nội dung chi về in ấn tài liệu 4 màu giới thiệu về bảo tàng, sơ đồ hệ thống trưng bày bảo tàng, vé vào cửa để lưu niệm.

2. Đơn vị thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 5% (năm phần trăm) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các vấn đề khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, chứng từ thu phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 5. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, Bảo tàng Hải dương học Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 53/2005/QĐ-BTC về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng hải dương học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  • Số hiệu: 53/2005/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/08/2005
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trương Chí Trung
  • Ngày công báo: 10/08/2005
  • Số công báo: Số 10
  • Ngày hiệu lực: 25/08/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản