Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 1722/BTP-TTLLTPQG ngày 30/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 291/TTr-STP ngày 14/3/2023 về việc Phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (có phụ lục kèm theo).

Điều 2.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền theo quy trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Trung tâm LLTPQG);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8, TT, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục Cấp phiếu LLTP cho cơ quan tiến hành tố tụng (mã TTHC: 2.000505.000.00.00.H40), cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (mã TTHC: 2.000488.000.00.00.H40), cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (mã TTHC: 2.001417.000.00.00.H40)

(Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại tỉnh kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ

- Quy trình nội bộ:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

 

 

Cá nhân/Đại diện cơ quan, tổ chức

- Cá nhân truy cập Cổng DVCQG hoặc Cổng DVC cấp tỉnh; đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP; Công dân điền các thông tin trên Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP điện tử, tải lên các giấy tờ cần thiết (1).

- Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập vào Cổng dịch vụ công để đăng nhập tài khoản sử dụng chữ ký số và gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến.

 

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

Công chức TN&TKQ

Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng dịch vụ công, Công chức tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Đối với cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu LLTP: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP; Đối với cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu LLTP: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho đại diện cơ quan/tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, công chức TN&TKQ gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, công dân, đại diện cơ quan/tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Yêu cầu bổ sung giấy tờ”.

- Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, công chức TN&TKQ gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, công dân, đại diện cơ quan/tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”.

- Thanh toán phí cấp Phiếu LLTP: Thực hiện thanh toán trực tiếp (mức độ 3), thanh toán trực tuyến (mức độ 4). Ngay sau khi nhận được phí cấp Phiếu LLTP, Công chức TN&TKQ gửi thông báo “Đang xử lý” và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”.

Đối với cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu LLTP: Không thu phí.

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp

Lãnh đạo phòng

- Lãnh đạo phòng phân công công chức thực hiện, kiểm tra lại hồ sơ, nhập thông tin yêu cầu cấp Phiếu LLTP nếu hồ sơ đảm bảo quy định. Nếu hồ sơ không đảm bảo theo quy định đề nghị trả hồ sơ và hướng dẫn điều chỉnh, nội dung hồ sơ.

- Hồ sơ gửi cho Trung tâm LLTP Quốc gia tra cứu, xác minh thông qua phần mềm hệ thống quản lý lý lịch tư pháp.

8,5 ngày

Bước 3

Sở Tư pháp

Lãnh đạo

Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ và ký cấp phiếu

0,5 ngày

Bước 4

Văn thư

Đóng dấu và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

Công chức TN&TKQ

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

 

Công dân/Đại diện cơ quan, tổ chức

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả để Bộ phận TN&TKQ hoặc bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: cá nhân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

10 ngày

(1) Các giấy tờ công dân phải tải lên:

- Bản quét (scan) giấy tờ tùy thân, bao gồm: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01.

2. Thủ tục Cấp phiếu LLTP cho cơ quan tiến hành tố tụng (mã TTHC: 2.000505.000.00.00.H40), cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (mã TTHC: 2.000488.000.00.00.H40), cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (mã TTHC: 2.001417.000.00.00.H40)

(Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ

- Quy trình nội bộ:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

 

 

Công dân/Đại diện cơ quan, tổ chức

- Công dân truy cập Cổng DVCQG hoặc Cổng DVC cấp tỉnh; đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP; Công dân điền các thông tin trên Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP điện tử, tải lên các giấy tờ cần thiết (2).

- Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập vào Cổng dịch vụ công để đăng nhập tài khoản sử dụng chữ ký số và gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến.

 

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

Công chức TN&TKQ

Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng dịch vụ công, Công chức tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Đối với cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu LLTP: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP; Đối với cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu LLTP: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho đại diện cơ quan/tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, công chức TN&TKQ gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng dịch vụ công, công dân, đại diện cơ quan/tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Yêu cầu bổ sung giấy tờ”.

- Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, công chức TN&TKQ gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua cổng Cổng dịch vụ công, công dân, đại diện cơ quan/tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”.

Thanh toán phí cấp Phiếu LLTP: Thực hiện thanh toán trực tiếp (mức độ 3), thanh toán trực tuyến (mức độ 4). Ngay sau khi nhận được phí cấp Phiếu LLTP, công chức TN&TKQ gửi thông báo “Đang xử lý” và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”.

Đối với cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu LLTP: Không thu phí.

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp

Lãnh đạo Phòng

- Lãnh đạo phòng phân công công chức thực hiện, kiểm tra lại hồ sơ, nhập thông tin yêu cầu cấp Phiếu LLTP nếu hồ sơ đảm bảo quy định. Nếu hồ sơ không đảm bảo theo quy định đề nghị trả hồ sơ và hướng dẫn điều chỉnh, nội dung hồ sơ.

- Hồ sơ gửi cho Trung tâm LLTP Quốc gia tra cứu, xác minh thông qua phần mềm hệ thống quản lý lý lịch tư pháp.

- Phối hợp với Các cơ quan, đơn vị liên quan Bộ Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Trung tâm LLTP quốc gia…) tra cứu thông tin án tích, lập phiếu LLTP trình Lãnh đạo phê duyệt

13,5 ngày

Bước 3

Sở Tư pháp

Lãnh đạo Sở

Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ và ký cấp phiếu

0,5 ngày

Bước 4

Văn thư

Đóng dấu và trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công, XTĐT và HTDN tỉnh

Công chức TN&TKQ

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh;

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

 

 

Công dân/Đại diện cơ quan, tổ chức

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả để Bộ phận TN&TKQ hoặc bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: cá nhân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

15 ngày

(2) Các giấy tờ công dân phải tải lên:

- Bản quét (scan) giấy tờ tùy thân, bao gồm: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

  • Số hiệu: 528/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/03/2023
  • Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định
  • Người ký: Phạm Đình Nghị
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/03/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản