Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO GIẢM NGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Nghị định số 20/2006/NĐ-HĐND ngày 12/10/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định nhất trí thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bình Định gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Phạm Văn Thi, GĐ Sở LĐ - TB&XH, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Võ Thành Tiên, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban;

4. Ông Trần Văn Quý, GĐ Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Cang, GĐ Sở Y tế, Ủy viên;

6. Ông Phạm Vĩnh Sáu, GĐ Sở Tài chính, Ủy viên;

7. Ông Lê Văn Tô, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên;

8. Ông Tạ Thanh Liêm, GĐ Ngân hàng CSXH tỉnh, Ủy viên;

9. Ông Phan Như Hải, PGĐ Sở Lao động - TB&XH, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Thúc Đỉnh, PGĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ủy viên.

* Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia làm thành viên của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bình Định:

1. Bà Nguyễn Thanh Thụy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh;

2. Ông Trần Ngọc Đạo, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

3. Ông Trần Liên Hỷ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Điều 2.

1. Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; biện pháp chỉ đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết kỳ họp lần thứ 7, khóa X, ngày 12/10/2006.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh được sử dụng khuôn dấu của Sở Lao động - TB&XH để hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh chịu trách nhiệm trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở thực hiện.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bình Định.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh có tổ chuyên viên gồm các cán bộ, chuyên viên có năng lực của các sở, ngành (giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm Phó Trưởng ban thường trực ra quyết định thành lập).

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 96/1998/QĐ-UB ngày 28/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà