Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 522/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhận internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 02/TTr-STTTT ngày 25/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan (Chi tiết tại Phụ lục 02).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT (p/h cập nhật các pm);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (04 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (04 TTHC)

 

1

BTN-284219

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận

Mã số TTHC theo hệ thống CSDL quốc gia về TTHC (hệ thống cũ)

2

BTN-284220

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận

Mã số TTHC theo hệ thống CSDL quốc gia về TTHC (hệ thống cũ)

3

BTN-284221

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận

Mã số TTHC theo hệ thống CSDL quốc gia về TTHC (hệ thống cũ)

4

BTN-282385

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận

Mã số TTHC theo hệ thống CSDL quốc gia về TTHC (hệ thống cũ)

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (04 TTHC)

1

2.001885

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 ngày làm việc

Mức độ 3

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện

Không

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ.

- Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

 

2

2.001884

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

03 ngày làm việc

Mức độ 3

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện

Không

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ.

- Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

 

3

2.001880

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

03 ngày làm việc

Mức độ 3

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện

Không

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ.

- Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

 

4

2.001786

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

02 ngày làm việc

Mức độ 3

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện

Không

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ.

- Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

 

 

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã số TTHC: 2.001885).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ từ người dân

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do.

Bước 2

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý (phòng VH&TT).

02 ngày

Bước 3

Công chức của phòng VH&TT

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.

02 ngày

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả lại cho Bộ phận một cửa để trả lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4

Lãnh đạo Phòng VH&TT

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ.

- Duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ lại cho chuyên viên để trình UBND huyện.

0.5 ngày

Bước 5

Công chức Văn phòng HĐND& UBND huyện.

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

0.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký duyệt và trả hồ sơ lại cho Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện.

01 ngày

Bước 7

Công chức Văn phòng HĐND& UBND huyện.

Nhận hồ sơ, chuyển Văn thư phát hành văn bản

1.5 ngày

Bước 8

Văn thư Văn phòng HĐND& UBND

Phát hành văn bản, chuyển kết quả cho phòng chuyên môn (phòng VH&TT).

01 ngày

Bước 9

Công chức của phòng VH&TT

Nhận kết quả từ Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện và trả kết quả cho Công chức tại Bộ phận một cửa.

1.5 ngày

Bước 10

Công chức tại Bộ phận một cửa

Nhận kết quả từ Phòng VH&TT, trả kết quả TTHC cho người dân.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

10 ngày

2. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã số TTHC: 2.001884).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ từ người dân

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do.

Bước 2

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý (phòng VH&TT).

02 giờ

Bước 3

Công chức phòng VH&TT

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.

01 ngày

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để trả lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4

Lãnh đạo Phòng phòng VH&TT

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của chuyên viên.

- Ký Tờ trình, duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ lại cho chuyên viên để trình UBND huyện.

02 giờ

Bước 5

Công chức Văn phòng HĐND& UBND huyện

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

0.5 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký duyệt và trả hồ sơ lại cho Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện.

02 giờ

Bước 7

Công chức Văn phòng HĐND& UBND huyện

Nhận hồ sơ, chuyển Văn thư phát hành văn bản

02 giờ

Bước 8

Văn thư Văn phòng HĐND& UBND

Phát hành văn bản, chuyển kết quả cho phòng chuyên môn (phòng VH&TT).

02 giờ

Bước 9

Công chức phòng VH&TT

Nhận kết quả từ Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện và trả kết quả cho Công chức tại Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 10

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Nhận kết quả từ phòng VH&TT, trả kết quả TTHC cho người dân.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

03 ngày

3. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã số TTHC: 2.001880).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ từ người dân.

Giờ hành chính.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do.

Bước 2

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn (phòng VH&TT).

02 giờ

Bước 3

Công chức phòng VH&TT

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.

0.5 ngày

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để trả lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4

Lãnh đạo Phòng phòng VH&TT

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của chuyên viên.

- Ký Tờ trình, duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ lại cho chuyên viên để trình UBND huyện

02 giờ

Bước 5

Công chức Văn phòng HĐND& UBND huyện

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

02 giờ

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký duyệt và trả hồ sơ lại cho Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện.

0.5 ngày

Bước 7

Công chức Văn phòng HĐND& UBND huyện

Nhận hồ sơ, chuyển Văn thư phát hành văn bản

0.5 ngày

Bước 8

Văn thư Văn phòng HĐND& UBND

Phát hành văn bản, chuyển kết quả cho phòng chuyên môn (phòng VH&TT).

02 giờ

Bước 9

Công chức phòng VH&TT

Nhận kết quả từ Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện và trả kết quả cho Công chức tại Bộ phận một cửa.

0.5 ngày

Bước 10

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Nhận kết quả từ phòng VH&TT và trả kết quả TTHC cho người dân.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

03 ngày

4. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã số TTHC: 2.001786).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ từ người dân.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tại Bộ phận một cửa phải nêu rõ lý do.

Bước 2

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý (phòng VH&TT).

02 giờ

Bước 3

Công chức phòng VH&TT

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.

02 giờ

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ lại cho Bộ phận một cửa để trả lại cho người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Bước 4

Lãnh đạo Phòng VH&TT

- Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình ký của chuyên viên.

- Ký Tờ trình, duyệt hồ sơ và chuyển hồ sơ lại cho chuyên viên để trình UBND huyện

02 giờ

Bước 5

Công chức Văn phòng HĐND& UBND huyện

Kiểm tra, xem xét lại hồ sơ trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

02 giờ

Bước 6

Lãnh đạo UBND huyện

Ký duyệt và trả hồ sơ lại cho Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện.

02 giờ

Bước 7

Công chức Văn phòng HĐND& UBND huyện

Nhận hồ sơ, chuyển Văn thư phát hành văn bản

02 giờ

Bước 8

Văn thư Văn phòng HĐND& UBND

Phát hành văn bản, chuyển kết quả cho phòng chuyên môn (phòng VH&TT).

02 giờ

Bước 9

Công chức phòng VH&TT

Nhận kết quả từ Công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện và trả kết quả cho Công chức tại Bộ phận một cửa.

02 giờ

Bước 10

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện

Nhận kết quả từ phòng VH&TT, trả kết quả TTHC cho người dân.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

02 ngày