Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 515-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO MỘT SỐ VIỆN TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 224-TTg ngày 24-5-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 1520-QLKH ngày 28-7-1978) và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (công văn số 9997-CBKH ngày 30-9-1978),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho các viện trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam sau đây:

- Viện Vật lý,

- Viện Toán,

- Viện Tính toán và điều khiển,

- Viện Sinh vật,

- Viện các khoa học trái đất,

- Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh,

- Viện Nghiên cứu biển Nha Trang,

- Phòng Hóa hợp chất thiên nhiên.

Điều 2. - Ủy nhiệm đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước xét và quyết định các chuyên ngành đào tạo trên đại học ở các viện trên đây phù hợp với điều kiện về cán bộ hướng dẫn và thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm khoa học của các viện.

Điều 3. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị