Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN KM1027 - KM1045+780 TẠI CÁC XÃ BÌNH TRUNG, BÌNH CHÁNH, BÌNH NGUYÊN, BÌNH LONG, BÌNH HIỆP VÀ THỊ TRẤN CHÂU Ổ, HUYỆN BÌNH SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019);

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bình Sơn;

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 2219/UBND-TNMT ngày 06/9/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3278/TTr-STNMT ngày 11/10/2016 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1045+780 tại các xã Bình Trung, Bình Chánh, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Hiệp và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn; ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Thông báo số 204/TB-HĐTĐGĐ ngày 03/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1045+780 tại các xã Bình Trung, Bình Chánh, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Hiệp và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, như sau:

* Đối với đất nông nghiệp:

- Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

- Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 2: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

- Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác) và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

- Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác) và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 2: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

* Đối với đất ở tại đô thị (thị trấn Châu Ổ):

- Đất ở thuộc vị trí 4, đường loại 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần;

- Đất ở thuộc vị trí 4, đường loại 2: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần;

* Đối với đất ở tại nông thôn (các xã Bình Trung, Bình Chánh, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Hiệp):

- Đất ở thuộc vị trí 1, khu vực 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần;

- Đất ở thuộc vị trí 2, khu vực 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần;

- Đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần;

- Đất ở thuộc vị trí 6, khu vực 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

- Đất ở thuộc vị trí 8, khu vực 1: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

* Đối với đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (các xã Bình Trung, Bình Chánh, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Hiệp):

- Đất thương mại, dịch vụ thuộc vị trí 1, khu vực 1 (được xác định bằng 70% giá đất ở theo thời hạn sử dụng đất, thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại): Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần;

- Đất thương mại, dịch vụ thuộc vị trí 2, khu vực 1 (được xác định bằng 70% giá đất ở theo thời hạn sử dụng đất, thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại): Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần;

* Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (các xã Bình Trung, Bình Chánh, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Hiệp):

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thuộc vị trí 2, khu vực 1 (được xác định bằng 50% giá đất ở theo thời hạn sử dụng đất, thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại): Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần;

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thuộc vị trí 6, khu vực 1 (được xác định bằng 50% giá đất ở theo thời hạn sử dụng đất, thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại): Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0 lần;

* Đối với đất tôn giáo, đất tín ngưỡng: Áp dụng theo giá đất ở tại vị trí liền kề

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1045+780 tại các xã Bình Trung, Bình Chánh, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Hiệp và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn trong năm 2016 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak1044..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh